Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Vahtrepa küla Nuudi katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 129 kehtestati Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Nuudi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-02). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla osa Hagaste – Heltermaa piirkonna üldplaneeringut Nuudi katastriüksuse (63902:001:0891) piires määrates minimaalse ehitusõigusega krundi suuruseks detailplaneeringuga määratud krundi osas 0,3 ha, et säilitada piirnev väärtuslik põllumaa. Detailplaneeringuga kavandatakse Nuudi kinnistu jagamine kolmeks katastriüksuseks. Ühele 0,3 ha suurusele krundile, kavandatava sihtotstarbega tootmismaa 100 %,  määratakse hoonestusala ja ehitusõigus kahe põllumajandusliku tootmishoone ja ühe abihoone rajamiseks. Teistel kahel kavandatud katastriüksusel, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%, säilib senine maakasutus – põllumajandusmaa ja looduslik maa.