Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Valipe küla Nurga kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 552 kehtestati Hiiumaa valla Valipe külas asuva  Nurga kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-26).  Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise kaheks üksikelamu maa ja üheks loodusliku maa krundiks, elamukruntidele hoonestusala määramise kuni 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Nurga kinnistu detailplaneering on vastavuses Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringuga.

Korraldusega saab tutvuda Hiiumaa valla veebilehel https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=284197