Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Käina aleviku Saialille kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 02.08.2023 korraldusega nr 421 võeti vastu Hiiumaa vallas Käina alevikus asuva Saialille kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-44). Planeeringuala suurus on 5,3 ha. Planeering näeb ette Saialille katastriüksuse jagamise elamumaa kruntideks. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamumaa kruntidele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga nähakse ette Luige tänava ja Roo tänava pikenduste välja ehitamise, mille kaudu hakkab olema juurdepääs viiele planeeritud elamukrundile. Saialille kinnistu detailplaneering on vastavuses Käina valla üldplaneeringuga, mille järgi asub planeeritav maa-ala reserveeritud elamualal.

Saialille kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 21. august kuni 4. september 2023 tööpäevadel tööajal Käina Osavalla Valitsuses aadressiga Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=saialille&itm=277621&clr=history&pageSize=20&page=1

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Täiendav info Merilin Kaevandes, merilin.kaevandes@hiiumaa.ee, tel 462 2882