Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kiduspe külas Saviaugu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 28.06.2023 korraldusega nr 358 võeti vastu Kiduspe külas asuva Saviaugu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-03).

Planeeringu koostamise eesmärgiks on Saviaugu maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni 3 abihoone püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele. Planeeritud on ühe ehitusõigusega krundi hoonete kompleks, 1 üksikelamu ja 3 kõrvalhoonet.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub töö ajal ajavahemikul 04.08.-20.08.2023 Kõrgessaare Osavalla Valitsuses aadressil Kõpu tee, Kõrgessaare, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.