Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Lepiku küla Laiametsa kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.03.2023 korraldusega nr 118 võeti vastu Lepiku külas asuva Laiametsa kinnistu (17501:003:0492) detailplaneering. Planeeringualana käsitletakse tervet kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on kinnistu jagamine kolmeks iseseisvaks katastriüksuseks, millest kahele määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühele elamule ja kuni kolmele abihoonele koos nende juurde kuuluvate tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramisega ning parkimiskorralduse ja liikluse lahendamine. Üks jagamise tulemusena tekkiv katastriüksus jääb haritavaks põllumaaks.

Detailplaneeringuga ei muudeta Emmaste valla üldplaneeringut.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 27.03.-10.04.2023 tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu maakond Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja ja Hiiumaa valla veebilehel.

Korraldus nr 118

Seletuskiri

Laiametsa detailplaneering