Ehitisregistris andmed korda 1. jaanuariks 2020  

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse kohaselt pidid kõik, kelle kinnistutel asuvad hooned, 2020. aasta 1. jaanuariks korrastama ehitusregistris oma andmed. Selle käigus peavad registrisse olema kantud kõik üle 20 m² ehitisealuse pinnaga hooned ja parandatud olemasolevad andmed. 

Palume kõikidel vallaelanikel kontrollida oma kinnistul asuvate hoonete seaduslikkust (ehitusluba, kasutusloa olemasolu) ja kas need on ehitisregistrisse kantud. Kontrolli siit: https://www.ehr.ee/app/esileht?0 

1. juulil 2015 jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020. aasta 1. jaanuariks. Korrastamisega kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata üle 20 m² ehitisealuse pinnaga hooned. Hoone ehitisregistrisse kandmisel võetakse aluseks ajakohased ortofotod. Ortofotodelt kantakse ehitisregistrisse ehitise ehitisealune pind ja hoone koordinaadid. Saadud andmeid võrreldakse olemasolevate ehitisregistri andmetega ning selgitatakse välja edasise kontrolli vajadus, mida teeb kohalik omavalitsus. 

Ehitiste kontrollimisega selgitatakse eelkõige välja ehitise ehitamise õiguslik alus, ehitise ehitisealune pind, ehitise kasutamise otstarve, ehitise ehitamise aeg, vajaduse korral ehitise varasema ümberehitamise, laiendamise või lammutamisega seonduv teave ning vajaduse korral eluruumide loendusega seonduvad andmed. 

Ehitise andmete puudumine ehitisregistrist ei tähenda tingimata, et ehitis on ebaseaduslik. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (enne 1995. aasta 22. juulit valdavalt seda nõuet ei eksisteerinud). Olemasolevaid ehitisi, mis on ehitatud enne 22. juulit 1995, võib kasutada vastavalt nende kasutusotstarbele (kasutusluba ei ole vaja). 

Enne 1. jaanuari 2003 registreerisid hoonete andmeid hooneregistrid ning hoonete sinna kandmine oli omaniku kohustus. Juhul kui tollane omanik hoonet registrisse ei kandnud, see registrisse ei jõudnud, ja tuleb sinna kanda nüüd ehitisregistri andmete korrastamise käigus. 

Üldjuhul on ehitise andmete kandmiseks ehitisregistrisse vaja ehitiste asendiplaani ning jooniseid (varasem ehitusprojekt või ülesmõõtmis joonised, st põhiplaan kõikide korruste kohta ja 2 vaadet mõõtudega: pikkus, laius, kõrgus). Lisaks tuleb täita vormikohane andmete esitamise teatis iga hoone kohta. Eluhoone puhul tuleb esitada ka lisa 1 eluruumi andmetega. Abihoonete kohta tuleb täita ainult andmete esitamise teatis ja lisada asendiplaan hoone asukohast. Vajalikud blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks leiab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/ehitisregister 

Samamoodi tuleb esitada taotlus registris arvel oleva, aga lammutatud hoone registrist kustutamiseks. 

Riigilõivuseaduse § 3316 kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist 1. juulil 2015 ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot. 

Ehitisregistri korrektsed andmed on hädavajalikud näiteks hoonete ohutuse hindamiseks, samuti kasutavad andmeid ka kindlustusettevõtted ja pangad hoonete ostu-müügi tehingutes informatsiooni kogumiseks.  

 

Täpsemat infot saab Hiiumaa valla ehitusspetsialistidelt: 

Kärdla osavald Maria Reino, 5428 0393, maria.reino@hiiumaa.ee

Kõrgessaare osavald Maiken Lukas, 5191 7709, maiken.lukas@hiiumaa.ee

Käina osavald Veronika Kaevandes, 462 2882, veronika.kaevandes@hiiumaa.ee  

Emmaste osavald Pilvi Post, 462 2445, pilvi.post@hiiumaa.ee  

Pühalepa osavald Hector Otero Jimenez 463 6846, hector-otero.jimenez@hiiumaa.ee