Kokkuvõte projektist „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" Hiiumaa vallas

Hiiumaa vald osales Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandati erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.

Projekti eesmärk on tagada puudega inimestele Hiiumaa vallas paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Projekti tulemusel on vallas kohandatud puudega inimeste eluruumid vastavalt nende puudest tulenevatele vajadustele, paranes inimeste iseseisev toimetulek, vähenes hooldus- ja kõrvalabi vajadus ning loodi eeldused ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele osaleda tööturul.

Toetatavateks tegevusteks Hiiumaa vallas oli puudega inimese erivajadustest tulenevad eluruumi kohandamised:

• liikuvusega seotud toimingute parandamine, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine;

• hügieenitoimingute parandamine.

I voor 2018.a projekt „Hiiumaa puuetega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine"  kestis Hiiumaa vallas 16.4.2018 - 29.6.2019. Projekti raames kohandati erivajadustele vastavaks 6  inimese eluruumid. Projekti maksumus oli 25919, eurot, millest projekti poolne finantseering oli  22031,15 eurot.

II voor 2019.a projektil „Puuetega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine Hiiumaa vallas"  kestis 11.3.2019 - 1.7.2020  Projekti raames kohandati vajadustele vastavaks  Hiiumaa vallas 9 inimese eluruumid maksumusega  42206 eurot millest projektist saadav toetus oli 35 875,10 eurot.

III voor 10.2.2020 - 30.6.2021.a projekti perioodil kohandati Hiiumaal 5 puudega inimese kodud. Projekti maksumus oli 21690 eurot, millest projektist finantseeriti toetusena 9742 eurot.  Viies eluruumid vastavusse puudega inimeste vajadustega, luuakse tingimused, mis aitavad vähendada sõltumist kõrvalisest abist ning hooldusest igapäevatoimingutes, nt elamusse sissepääs, hügieenitoimingud (pesemisruumis vanni asendamine dušiga). Projekt aitab integreerida puudega inimesed täisväärtuslikku igapäevaellu.

Kohandustöödel lähtuti:

1. Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

2. Hiiumaa Vallavolikogu 17.mai 2018. a määrus nr 24 " Puudega inimesele eluruumi  kohandamiseks toetuse määramise kord".

3. Hiiumaa Vallavolikogu 21.märts 2019. a määrus nr 54 " Puudega inimesele eluruumi  kohandamiseks toetuse määramise kord".

Projektiga seotud kontaktisik vallavalitsuses:

Hiiumaa Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsilist Kairi Priit, tel 5886 6308,  kairi.priit@hiiumaa.ee

 

Puudega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine

 

Hiiumaa vald osaleb Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5.2 "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" 2018-2023 raames rahastatavas projektis, millega kohandatakse erivajadustega inimeste eluruume nende vajadustele vastavaks.

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamisele on õigus puudega isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa ja kelle kasutuses olev eluruum asub Hiiumaa haldusterritooriumil.Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed lisa "Abivahendite loetelu" alusel.

Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:

1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;

2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;

3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

 
Eluruumi kohandamise tulemusel paraneb puuetega laste ja täiskasvanute elukvaliteet, suureneb nende iseseisev toimetulek oma eluruumis, ennetatakse inimeste sattumist hoolekandeasutustesse.

Hiiumaa Vallavalitsus kuulutab üks kord aastas välja avatud taotlusvooru oma kodulehel ja avalikus meedias. Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema perekonnaliige taotluse sotsiaalvaldkonna ametnikule vallavalitsuses või osavalla valitsuses.

Taotluses esitatakse taotleja ja eluruumi andmed, planeeritava kohanduse kirjeldus, taotletav summa ja summa, mida taotleja on ise valmis kohandamiseks kulutama.


Taotluse kohustuslikud andmed:

1) taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;

2) taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;

3) kohandatava eluruumi andmed: aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

4) eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;

5) eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;

6) kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu).

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

1) kohandatav eluruum on tema rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning asub Hiiumaa valla haldusterritooriumil;

2) on aastaringseks elamiseks sobiv;

3) lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;

4) on esitanud  tõesed andmed.

 Koos taotlusega esitatakse:

1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;

2) koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;

3) koopia puude raskusastme määramise otsusest;

4) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);

5) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;

6) hinnapakkumised.


Toetuse taotlemine:

 Toetuse taotlemiseks pöörduda osavalla sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule.

Puudega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine     2020. aastal saab jälle taotleda toetust puudega inimeste eluruumide kohandamiseks: taotlemine avaneb 10....

Eluruumide kohandamine

Puudega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine     2020. aastal saab jälle taotleda toetust puudega inimeste eluruumide kohandamiseks: taotlemine avaneb 10....

Alates 3. maist 2018 on puudest tuleneva erivajadusega Hiiumaa valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamiseks toetust. Eluruumi kohandamist toetatakse erivajadusest...

Puudest tuleneva erivajadusega inimesed saavad eluruumi kohandamiseks taotleda toetust

Alates 3. maist 2018 on puudest tuleneva erivajadusega Hiiumaa valla elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamiseks toetust. Eluruumi kohandamist toetatakse erivajadusest...