Puudega inimeste eluruumide füüsiline kohandamine

Eluruumi kohandamise kulude hüvitamisele on õigus puudega isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa ja kelle kasutuses olev eluruum asub Hiiumaa haldusterritooriumil.Eluruumi kohandamise kuluks loetakse eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed lisa "Abivahendite loetelu" alusel.

Kulu hüvitatakse osaliselt, kui eluruumi kohandamise tulemusel:

1) paraneb taotleja iseseisev toimetulek ja tegevusvõime igapäevastes praktilistes tegevustes;

2) väheneb tunduvalt taotleja vajadus kõrvalabi järele liikumisel, hügieenitoimingutes, toiduvalmistamisel, turvalisuse tagamisel ja suhtlemisel;

3) kõrvalabi vajaduse rahuldamine teenuste või muu abiga ei ole otstarbekas või võimalik.

 
Eluruumi kohandamise tulemusel paraneb puuetega laste ja täiskasvanute elukvaliteet, suureneb nende iseseisev toimetulek oma eluruumis, ennetatakse inimeste sattumist hoolekandeasutustesse.

Hiiumaa Vallavalitsus kuulutab üks kord aastas välja avatud taotlusvooru oma kodulehel ja avalikus meedias. Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema perekonnaliige taotluse sotsiaalvaldkonna ametnikule vallavalitsuses või osavalla valitsuses.

Taotluses esitatakse taotleja ja eluruumi andmed, planeeritava kohanduse kirjeldus, taotletav summa ja summa, mida taotleja on ise valmis kohandamiseks kulutama.

Taotluse kohustuslikud andmed:

1) taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;

2) taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;

3) kohandatava eluruumi andmed: aadress ja kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);

4) eluruumi omanik või kõik kaasomanike või korteriühistu nõusolek kohandamise tegemise kohta;

5) eluruumi kohandamise eesmärk  (liikuvuse seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;

6) kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu).

Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:

1) kohandatav eluruum on tema rahvastikujärgne ja tegelik elukoht ning asub Hiiumaa valla haldusterritooriumil;

2) on aastaringseks elamiseks sobiv;

3) lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;

4) on esitanud  tõesed andmed.

 Koos taotlusega esitatakse:

1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;

2) koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;

3) koopia puude raskusastme määramise otsusest;

4) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);

5) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;

6) hinnapakkumised.


 Toetuse taotlemine:

 Toetuse taotlemiseks pöörduda osavalla sotsiaaltööspetsialisti vastuvõtule.