Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Jausa küla Kaupluse ja Hansupoe detailplaneerigu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 17.02.2022 otsusega nr 36 detailplaneeringu Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Jausa külas asuvatel Kaupluse, katastritunnusega 17502:001:1040 ja Hansupoe, katastritunnusega 17502:001:0149, kinnistutel.

Planeeringu eesmärgiks on Kaupluse ja Hansupoe kinnistute liitmine üheks kinnistuks, millele määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühele elamule ja kuni kolmele abihoonele koos nende juurde kuuluvate tehnosüsteemidega, sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks. Otsusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada. Detailplaneeringuga muudetakse Emmaste valla üldplaneeringut lubades moodustada alla 1 ha suuruse krundi. 

 

Otsus nr 36