Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Kiduspe küla Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu 17.06.2021 otsusega nr 261 algatati Pärnapõllu maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala näol on tegemist 2,87 ha suuruse hoonestatud maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringu eesmärk on maaüksusele ehitusõiguse, hoonestusala määramine, sihtotstarbe muutmine. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev, sest soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit olemasoleva hoone ulatuses.

Pärnapõllu maaüksus paikneb osaliselt ranna ehituskeeluvööndis. 2007 aastal ehitusloa alusel ehitatud hoone paikneb osaliselt ranna ehituskeeluvööndis. Kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada mõju ranna kaitse-eesmärkidele, seetõttu hinnati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust. Keskkonnaamet on oma 19.04.2021 kirjas nr 65/21/5801-2 andnud seisukoha, et planeeritav tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik.

Otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda Hiiumaa Vallavalitsuses ja avalikus dokumendiregistris. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Kõrgessaare Osavalla Valitsus (Kõpu tee 8, Kõrgessaare).