Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Tagukülas Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Hiiumaa Vallavolikogu algatas 16. septembri 2021 otsusega nr 280 Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Planeeritava ala suurus on 6,01  ha  ja hõlmab Tagukülas Otsa maaüksust (katastritunnus 36801:001:0767).

Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Otsa maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni viie abihoone püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituudi ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

Otsa maaüksus asub Käina lahe-Kassari maastikukaitsealal Kassari piiranguvööndis, osaliselt Taguküla sihtkaitsevööndis  ja Natura 2000 võrgustiku alal. Maaüksusel leidub II ja III kategooria kaitsealuseid liike ning maaüksusel asuvad poollooduslike koosluste elupaigatüübid: rannaniit ja puiskarjamaa. Kavandatav tegevus võib eeldatavalt avaldada mõju Natura 2000 võrgustiku alale, kaitsealustele liikidele ja kaitsealale , seetõttu hinnati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust.

Keskkonnaamet on oma 19.06.2021 kirjas nr 6-5/21/13924-2 andnud seisukoha, et planeeritav tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju looduskeskkonnale ning seetõttu ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine eeldatavalt vajalik.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Käina valla osa, Kassari saare üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Dokumendid:

Otsus nr 280

Lisa 1

Lisa 2, eelhinnang

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5