Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.02.2023 korraldusega nr 83 võeti vastu Käina aleviku keskuse detailplaneering (Klotoid OÜ töö nr 270622). Planeeringuala suurus on 1,5 ha. Planeeringuala hõlmab Käina alevikus asuvaid Bussijaam (katastriüksuse tunnus 36802:002:0081), Viire tn 8 (katastriüksuse tunnus 36801:001:0694), Hiiu mnt 13 (katastriüksuse tunnus 20501:001:1719), Mere alajaam (katastriüksuse tunnus 36802:002:1120) ja osaliselt Viire tänav (katastriüksuse tunnus 36802:002:0099) kinnistuid. Juurdepääs planeeringualale on Viire tänavalt.

Planeeringu järgselt jagatakse maa-ala kruntideks, määratakse hoonestusalade ja ehitusõigused. Ehitusõigused määratakse üksikelamu ja korterelamute püstitamiseks. Detailplaneeringuga määratakse ka haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, tehnovõrkude- ja rajatiste paigutus, servituutide ja kitsenduste vajadus, ehitiste arhitektuursed tingimused, lahendatakse ära liikluskorralduse põhimõtted s.h parkimine kortermajade juures.

Käina aleviku keskuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimub tööpäevadel tööajal ajavahemikul 6 - 20 märts 2023 Käina Osavalla Valitsuses (aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald) ja Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=256368&clr=history&pageSize=20&page=1

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Täiendav info Merilin Kaevandes, 462 2882, merilin.kaevandes@hiiumaa.ee