Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Kalana küla Jundo maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kõrgessaare Osavalla Valitsus korraldab Kalana küla Jundo maaüksuse (katastritunnusega 39201:001:0312; pindala 7629 m²; sihtotstarve maatulundusmaa 100%)  detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 1. juuni – 30. juuni 2022 tööpäevadel tööajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (aadress Kõpu tee 8, Kõrgessaare alevik) ja aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=233525

Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu muutmine ranna ehituskeeluvööndi vähendamise taotlemisel, krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramine koos olulisemate arhitektuurinõuete, vajalike tehnovõrkude planeerimisega, liikluskorralduse lahendamisega ning vajalike servituutide ja kitsenduste ulatuse seadmisega. Planeeringuga on lubatud kavandada elamu koos abihoonetega maksimaalselt kuni 200 m² ehitisealuse pindalaga vastavalt põhiplaanile. Planeeritud üksikelamu maksimaalne lubatud kõrgus on kuni 8,0 m.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 14. juuli 2022 kl 15.00 Kõrgessaare Osavalla Valitsuses.