Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Mäeella kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 13. juuli – 12. august 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 – 13.00 Käina Osavalla Valitsuse majas (aadress Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald).

Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Orjaku külas asuvat Mäeella kinnistut (registriosa nr. 1129333, katastritunnus 36802:003:0257, sihtotstarve elamumaa 100 %, pindala 2,75 ha). Planeeringuala on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on vähendada Mäeella maaüksusel ranna ja kalda ehituskeeluvööndi ulatust ja määrata ehitusõigus elamumaa kruntidele elamu ja abihoonete püstitamiseks.

Detailplaneeringu ülesandeks on jagada Mäeella maaüksus kaheks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks, määrata hoonestusalad, elamukruntidele ehitusõigused, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kassari saare üldplaneeringut muutes osaliselt ehituskeeluvööndi piiri Mäeella kinnistu.

Täiendav info Merilin Kaevandes, 462 2882, merilin.kaevandes@hiiumaa.ee