Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus korraldab Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku 1. juuli – 1. august 2022 tööpäevadel kell 9.00 -16.00, reedeti 9.00 – 13.00 Käina Osavalla Valitsuse majas (aadress Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald).

Planeeringualana mõistetakse Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Orjaku külas asuvat Ristiku maaüksust (registriosa nr. 88033, katastritunnus 20501:001:1458, sihtotstarve maatulundusmaa 100 %, pindala 2,15 ha). Planeeringuala on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Ristiku maaüksusele ehitusõiguse määramine üksikelamu ja kuni kolme kõrvalhoone püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja –rajatiste paigutuse määramine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kassari saare üldplaneeringut muutes osaliselt ehituskeeluvööndi piiri Ristiku maaüksusel.

Täiendav info Merilin Kaevandes, 462 2882, merilin.kaevandes@hiiumaa.ee

Detailplaneeringu eskiis