Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Raima kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalikustamine

Emmaste Osavalla Valitsus korraldab Hindu külas asuva Raima kinnistu, katastritunnusega 17501:003:0690, detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku 12. septembrist – 12. oktoobrini 2022 tööpäevadel tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses (aadress Vallamaja Emmaste küla Hiiumaa vald). Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 13. oktoobril 2022 kl 10.00 Emmaste Osavalla Valitsuses. Täiendav info Pilvi Post, 462 2445, pilvi.post@hiiumaa.ee

Hiiumaa Vallavolikogu 19.05.2022 otsusega nr 53 „Raima detailplaneeringu koostamise algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." algatati Hindu külas asuval Raima, katastritunnusega 17501:003:0690, kinnistul detailplaneering. Planeeringuala hõlmab tervet kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on  kinnistu jagamine kaheksaks (8) krundiks, millest seitsmele (7) määratakse hoonestusala ja ehitusõigus ühe elamu ja abihoonete püstitamiseks koos nende juurde kuuluvate tehnosüsteemidega, kruntidele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, hoonestatavate kruntide sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse sihtotstarbe (kaitsehaljastuse ning puhke- ja virgestusmaa) muutmine elamumaaks. Otsusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Raima DP eskiis