Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kaleste küla Mäekolli maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.06.2021 korraldusega nr 346 kehtestati Kaleste küla Mäekolli maaüksuse (katastritunnus 20401:001:0258) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 20-15).

Detailplaneeringu lahendus näeb ette maaüksusele elamumaa sihtotstarbe, ehitusõiguse ja hoonestusala määramise koos olulisemate arhitektuurinõuetega. Planeeringuga on lubatud krundile püstitada kuni 5 hoonet maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m2. Planeeringuga kavandatav on kooskõlas Kõrgessaare Vallavolikogu 17.1.2003 määrusega nr 5 „Kõrgessaare valla üldplaneering" ja Kõrgessaare Vallavolikogu 12.11.2010 määrusega nr 19 „Kõrgessaare valla üldplaneeringu teemaplaneering – Maakasutusreeglite ja ehitustingimuste määramine".

Kehtestamise korralduse ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Hiiumaa Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ja avalikus dokumendiregistris: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=209485