Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Tiharu külas asuva Käbiokka maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 14.06.2023 korraldusega nr 320 võeti vastu Ruudu maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-16).

Planeeringu koostamise eesmärk on Käbiokka maaüksusel ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja- rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub töö ajal ajavahemikul 14.07.2023-29.07.2023 Kõrgessaare Osavalla Valitsuses aadressil Kõpu tee, Kõrgessaare, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.