Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Valipe küla Nurga kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.07.2023 korraldusega nr 376 võeti vastu Hiiumaa vallas Valipe külas asuva  Nurga kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-26).  Planeeringuala suurus on 3,76 ha. Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise kaheks üksikelamu maa ja üheks loodusliku maa krundiks, elamukruntidele hoonestusala määramise kuni 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Nurga kinnistu detailplaneering on vastavuses Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.juulist kuni 11.augustini 2023 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=274357

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Täiendav info Mai Julge, mai.julge@hiiumaa.ee, tel 463 6845