Dokumendiregister

Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreeritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud elektroonilised dokumendid. Dokumendiregistris tagatakse juurdepääs dokumentidele. millele ei ole lisatud juurdepääsupiirangut. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Juurdepääsupiiranguga dokumendile saab juurdepääsu taotleda esitades teabenõude.

Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühiste vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Emmaste valla õigusaktid Emmaste osavalla territooriumil, Käina valla õigusaktid Käina osavalla territooriumil jne). Õigusaktid on seotud territooriumiga, mitte vallavalitsuse kui asutusega.

Seega, seni kuni ei ole vastu võetud uusi õigusakte, on Hiiumaa vallas elavate isikute õigused (toetused/soodustused) ja kohustused erinevad. Senine praktika näitab, et olulisemad korrad saavad kehtestatud 1-2 aasta jooksul. Isikute õiguseid mõjutavad korrad (nt sotsiaaltoetused jms) ühildatakse esmajärjekorras.

Hiiumaa omavalitsuste dokumendiregistrid kuni 31.12.2017:

Emmaste Vallavalitsuse dokumendiregister
Hiiu Vallavalitsuse dokumendiregister
Käina Vallavalitsuse dokumendiregister
Pühalepa Vallavalitsuse dokumendiregister
Kõrgessaare Vallavalitsuse dokumendiregister
Kärdla Linnavalitsuse dokumendiregister