Ehituse riigilõivud

 


Ehituse riigilõivud

Riigilõiv tasutakse Hiiumaa Vallavalitsuse arvelduskontodele:

Swedbank  EE692200221068460924
SEB  EE651010220267833220

Selgitusse märkida, mille eest riigilõivu tasutakse ja aadress (küla ja maaüksuse nimi).

 

Ehitustegevuse riigilõivud

Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine (riigilõivuseadus RLS § 3311)

Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusluba

150 €

Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamine

30 €

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusluba

250 €

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamine

30 €

 

Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3313)

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusluba

30 €

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusluba

60 €

* Kui ehitusloa ja kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi (RLS § 3311, § 3313).

* Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi (RLS 3312).

 

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine (RLS § 3315)

Projekteerimistingimuste taotlus

25 €

 

1. juulist 2015 jõustus ehitusseadustik

Lisa 1 Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Lisa 2 Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

 

 

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3312)

- Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

- Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

- Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.

- Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

  

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine (RLS § 3314)

- Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.

- Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.

  

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine (RLS § 3316)

- Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 500 eurot. Ehitisregistrisse kandmisel ei ole vajalik täiendavalt tasuda riigilõivu ehitus- või kasutusloa eest.

 

Ehitisregistri dokumendi väljastamine (RLS § 3317)

- Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 2 eurot iga lehekülje eest.