Heakord Hiiumaa vallas

 

Kinnistuomanikud peavad kinnistu eest hoolitsedes täitma heakorra- ja jäätmehoolduseeskirja ning ehitusseadustikuga kehtestatud nõudmisi.

Kinnistu omanik:

 • hoiab korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning korraldab heki, põõsa ja puuoksa kärpimist, mis kasvab väljaspoole kinnistu piire ja varjab avalikul teel asuvat liiklusmärki, tänavavalgustust, takistab jalakäija või sõiduki liiklust;

 • tagab, et kinnistu olulise osa sh ehitise ja kinnistul asuva vallasasja seisund ei ohusta teist isikut, vara või keskkonda;

 • ei kahjusta ja risusta kinnistut läbivat ja kinnistuga külgnevat avalikku teed ja selle kaitsevööndit;

 • puhastab regulaarselt kinnistul paikneva sadeveekaevu kaane ja selle ümbruse, kraavi ning truubi;

 • taotleb tiheasustusalal asuval kinnistul kasvava puu raieks (v.a viljapuu ja põõsa) osavalla valitsuselt raieloa. 

 • taotleb truubi paigaldamiseks või kraavi torustamiseks või nende kinni ajamiseks osavalla valitsuse kooskõlastuse;

 • niidab tiheasustusalal asuval kinnistul regulaarselt muru ja kinnistu peab olema heakorrastatud;

 • teeb tiheasustusalal heakorratöid kinnistuga külgneval puhastusalal;

 • tagab, et kinnistult ei lendu naaberkinnistutele või avalikule alale prügi

 • tagab loomapidamishoone vastavuse sanitaarnõuetele, hoone ümbrus on korrastatud ja sööt korralikult paigutatud;

 • hoiab tiheasustusalal komposti kaetuna.

 

Keelatud on:

 • lõkke tegemine teisi oluliselt häirival (rohke suitsu tekitamine) või inimese elule, varale ja keskkonnale ohtlikul viisil ja tuleohutusnõudeid eirates ning prügi ja jäätmete põletamine lõkkes;

 • kulu põletamine.

 

Õigusaktid:

Hiiumaa valla heakorra eeskiri