Jäätmemajandusega seotud uudised:

« Tagasi

„Jäätmete liigiti kogumine Hiiumaal“ küsimustiku kokkuvõte

Hiiumaa vallavalitsus viis eelmise aasta lõpus läbi küsitluse veebis ja paberkandjal (päevakeskustes, osavallamajades), mille eesmärk oli välja selgitada hiidlaste rahulolu jäätmekorraldusega Hiiumaal. Küsitlus oli anonüümne ning selle tulemusi võetakse arvesse jäätmealaste tegevuste planeerimisel Hiiumaa vallas.   

Küsimustikule vastas 321 inimest, kellest 75% olid naised ning 25% mehed vanuses 20 aastat (1%), 21-40 aastat (20%), 40-60 aastat (44%) ning üle 60 aasta (36%). Vastanuist valdav enamus elab eramajas (76%), 53% elab hajaasustusega maapiirkonnas ja 46% tiheasustusega piirkonnas.  

Küsitlusest tuli välja, et vastajad koguvad enamasti jäätmeid liigiti, vaid 11 inimest vastas, et viskab kõik jäätmed olmeprügi hulka (vaata joonis 1).  

  

Joonis 1  

Küsimusele, kas tuntakse puudust mingit liiki jäätmete üleandmise võimalustest vastas 33% jaatavalt ning 67% eitavalt. Need, kes vastasid jaatavalt, tundsid puudust enamasti jäätmeliikidest, mis tegelikult on vallas korraldatud. Siit võib järeldada, et erinevate jäätmeliikide ära andmise võimaluste osas tuleb veel teha avalikkusele teavitustööd.   

70% vastanutest on korraldatud jäätmeveo veoteenusega Hiiumaal pigem rahul (55%) või väga rahul (15%). 21% vastanutest pigem ei ole rahul ning 7% ei ole üldse teenusega rahul. Kõige rohkem tekitas rahulolematust jäätmeveograafikust mitte kinnipidamine vedaja poolt või paindumatus jäätmeveo sageduse osas ning autojuhtide vahetusest tuleneva segaduse osas (konteinerite leidmisega oli probleeme).   

Eraldi oli fookuses biojäätmete liigiti kogumise teema, mis on Hiiumaal juba korraldatud ja vajadusel ka selle tekkekohast äraviimine. Biojäätmed tuleb tekkekohal jäätmevedajale üle anda kui kinnistul puudub kompostimise võimalus. Hiiumaal on eramajades kompostimine levinud ning seda kinnitas ka küsitlus. Kortermajadele tähendab biojäätmete liigiti kogumine enamasti eraldi konteinerit kuna puudub kompostimise võimalus, aga ka eramajades peaks köögi- ja sööklajäätmed jäätmevedajale üle andma kui kompostimiseks puudub võimalus või soov.  

Küsimustiku vastustest selgus, et valdav enamus vastanuist (46%) kompostib köögijäätmed lahtises kastis/aunas. 26% vastanuist kompostib köögijäätmed kinnises kompostris. 10% vastanuist annab köögijäätmeid jäätmekäitlejale konteineriga üle ning 10% vastanuist viskab biojäätmed olmeprügi hulka. Köögi- ja sööklajäätmeid muu prügi hulka panna ei tohi ja need tuleb eraldi koguda! 

Aia- ja haljastusjäätmete äraandmise võimalusi Hiiumaa vallas hindas 76% inimesi piisavaks. 12% ei ole sellega rahul ning arvas, et puulehtede ära andmisega on igal aastal probleem ning 12% inimestest ei teadnud, mis võimalused puulehtede üleandmiseks on või tõid välja erinevaid võimalusi kuidas nad puulehti käitlevad (kompostivad, põletavad jms).   

Kokkuvõte: 

  • Jäätmete liigiti kogumise üleandmise võimaluste teema vajab veel rohkem teavitamist. Küsitlusest tuleb välja, et sageli ei olda kursis juba loodud jäätmete äraandmise võimalustega Hiiumaal.   

  • Biojäätmete liigiti kogumise osas ootab lisaks teavituse suurendamisele ees järelevalve tõhustamine. 

  • Küsimustikus välja tulnud probleemid jäätmete üle andmisega räägitakse läbi ka jäätmeveo teenuse pakkujaga, et neid teenuse osutamisel arvesse võtta.