Jäätmemajandus

 ↓ Alamteemal klikkides viib teid soovitud tulemuse juurde

Üldinfo

Korraldatud jäätmevedu

Avalikud pakendipunktid

Jäätmete liigiti sorteerimine

Hiiumaa külastajale: eelmakstud jäätmekott

Jäätmete piktogrammid

 

‎‎‎ 

 

Jäätmemajandus/Üldinfo

Hiiumaa valla jäätmehoolduse ja jäätmekäitluse korraldamisel lähtutakse riigi poolt kehtestatud (jäätmeseadus) maakonna poolt reguleeritud (Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri) ning kohalikest eesmärkidest. Jäätmehooldust ja selle arendamist Hiiumaal korraldavad Hiiumaa jäätmejaam ja vallavalitsus. Vallavalitsus korraldab jäätmete sortimist, sealhulgas liigiti kogumist, et võimaldada nende taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Iga tegevuse juures, mille tulemusel tekib jäätmeid, tuleb püüda jäätmeteket vältida, või kui see ei ole võimalik, siis vähendada.

Hiiumaa vald on üks jäätmeveo piirkond.

Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri 

Hiiumaa valla jäätmekava 

Hiiumaa valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimäärus

 

 

Korraldatud jäätmevedu

Eramaja jäätmete sorteerimine

Kortermaja jäätmete sorteerimine

Vaata kas prügiveoteenus on sulle kohustuslik!

Vastavalt jäätmeseadusele on korraldatud jäätmevedu olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud ettevõtja poolt. Kohalik omavalitsus korraldab oma haldusterritooriumil olmejäätmete veo. Kohalik omavalitsus korraldab korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja (jäätmevedaja) leidmiseks jäätmeseaduse ja riigihangete seaduse alusel hanke ning sõlmib edukaks tunnistatud pakkujaga lepingu. Jäätmeliigid, veopiirkonnad, tingimused,  vedamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teenustasu kujunevad korraldatud  jäätmeveo hanke läbi viimisel.

Jäätmeveoga on liidetud kogu veoperioodiks kõigi hoonestatud maaüksuste omanikud või jäätmevaldajad. Leping, mis välja saadetakse, hakkab kehtima ka ilma allkirjastamata lepingus olevatel tingimustel.

Jäätmemahuti suuruse valiku teeb jäätmevaldaja, lähtudes vastavate jäätmete tekkimise hulgast kahe veopäeva vahelisel ajal. Jäätmevaldaja saab ise valida ka veosageduse (ainult juhul kui leping on allkirjastatud) vastavalt Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjas antud vahemikule. Segaolmejäätmete maksimaalne veosagedus on 12 nädalat. Jäätmeveo teenuse hind sõltub jäätmemahuti suurusest ja tühjendamise sagedusest.

Korraldatud jäätmeveo eesmärk on hõlmata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad. Korraldatud jäätmevedu aitab vältida prügistatud teeääri ja metsaaluseid, jäätmete põletamist ja matmist ning jäätmete sokutamist suvalistesse konteineritesse.

Vallavalitsus saab jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastada jäätmevaldaja taotluse alusel seal märgitud perioodiks kui kinnistut ei kasutata või kui kinnistul puudub elamiskõlblik hoone TAOTLUS (.pdf).

Ühismahutit on lubatud kasutada Hiiumaa piires tekkivate jäätmete kogumiseks, olenemata kinnistute sihtotstarbest. Ühismahuti suurus vastab tegelikkuses tekkivale jäätmekogusele ja ühismahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti. Ühismahuti kasutamine kooskõlastatakse vallavalitsusega TAOTLUS (.pdf)

Eramu ja ka ridaelamu omanik saab hankida endale tasuta pakendikonteineri.

Konteineri saamise eelduseks on korteriühistu sõlmitud liigiti ära andmise jäätmeveo leping ASiga Eesti Keskkonnateenused. Konteineri broneerimiseks ja saamiseks palume kontakteeruda Kärdla osavalla sekretäriga aadressil merilin.must@hiiumaa.ee või telefonil 463 6082.

 

 

Korraldatud jäätmeveo uus periood 1. jaanuarist 2020

1. jaanuarist hakkas Hiiumaal korraldatud jäätmeveo raames toimima uus kinnistupõhine jäätmete ära andmine. Hiiumaa on üks veopiirkond. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik.

Korraldatud jäätmeveoga saab kodumajapidamistest, ettevõtetest ning asutustest ära anda tekkinud segaolmejäätmed, pakendijäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed ning ette tellimisel suurjäätmed. Hiiumaa valla soovitus kogu saare kinnistuomanikele on, et võimalusel võiks kõik oma biojäätmed kompostida. Kompostimine on keskkonnasäästlik ja sellega võib vähendada enda pere prügi lausa poole võrra. Kui kinnistupõhiselt puudub kompostimise võimalus, siis tuleb biojäätmed üle anda konteineriga jäätmevedajale.

Uuest aastast ei tohi kodudest ära antava pakendi hulka ega avalikes kogumiskohtades segapakendi hulka panna klaasi, kuna pakend pressitakse hiljem jäätmejaamas kokku ja nii rikuks klaas ära muu pakendi taaskasutamise. Klaasi kogumismahutid pannakse pandipakendeid vastu võtvate kaupluste juurde, et oleks mugav ühes kohas vabaneda nii pandimärgistusega klaasist kui ka ilma pandimärgistuseta klaasist. Klaasikonteinerid jäävad ka avalikesse pakendipunktidesse.

Pakendijäätmete tühjendamise tasu moodustab 10% ning biojäätmete oma 50% segaolmejäätmete mahuti tühjendamise tasust.

Hiiumaa valla korraldatud jäätmehanke uueks perioodiks (3+2 aastat) võitis AS Eesti Keskkonnateenused

EKT HINNAKIRI

AS Eesti Keskkonnateenustega on võimalik ühendust võtta kodulehel olevate vormide kaudu.

Veopäevi saab vaadata, lisatühjendusi tellida, arvete infot jälgida ja arveid tasuda ning oma kontaktandmeid muuta, lepingut allkirjastada logides sisse meie kodulehel e-teeninduskeskkonda. Sisselogimine õnnestub tingimusel, et jäätmevaldajal on jäätmevedaja andmebaasis olemas isikukood. 

‎ 

 

Avalikud pakendipunktid

Liigiti kogutud pakendit saab viia ka pandipakendi puhul taarapunkti ning muu pakendi korral avalikku pakendikonteinerisse. Alates 2020 aasta mai kuust vähendati Hiiumaal avalike pakendipunktide arvu.  Avalikes pakendipunktides kogutakse liigiti vähemalt kolme eri liiki jäätmeid: segapakend ehk metallpakend, plastpakend ning joogikartong; papp-, paberpakend; klaaspakend. Pakendipunktidest seitse on jäätmepunktid, kus lisaks sega-, plast- ja klaaspakendiliikidele kogutakse ka kasutuskõlbmatut tekstiili ja vanapaberit. Kuna Hiiumaal kogume klaasi muust pakendist eraldi, siis on igas osavallas tekitatud klaaspakendi ära andmiseks lisavõimalused.

Hiiumaa on jaotatud kolme pakendiorganisatsiooni vahel, kes avalike punktide pakendikonteinereid tühjendavad. Kasutuskõlbmatu tekstiili ning vanapaberi kokku kogumine on valla enda korraldada.

Avalikud pakendipunktid osavaldade kaupa:

Emmaste Kõrgessaare Kärdla Käina Pühalepa
Ollima Ristna tuletorn Leigri väljak Hiiumaa jäätmejaam Hellamaa
Leisu vana koolimaja juures Laukakortermajade juures Turu plats Mäe plats Lõpe
  Luidja ranna parkla   Mäe põik Nõmba
  Kõpu internaatkool     Palade kool
  VAK, Tehase tee     Salinõmme
        Suuremõisa
        Sarve
        Tubala
        Vilivalla

 

 

Pakendipunktidest seitse on jäätmepunktid, kus lisaks sega-, plast- ja klaaspakendiliikidele kogutakse ka  

 • kasutuskõlbmatut tekstiili ja 
 • vanapaberit.

 

 

Avalikud jäätmepunktid osavaldade kaupa

Emmaste Käina Kõrgessaare Kärdla Pühalepa
Ollima Mäe plats VAK, Tehase tee Leigri väljak Lõpe
      Turu plats Suuremõisa

 

Klaaspakendi kogumine 

 

Korraldatud jäätmeveo raames klaaspakendit segapakendi hulka panna ei tohi, sest jäätmejaamas pressitakse pakendijäätmed kokku ning purunenud klaas rikuks muu pakendi.  

Hiiumaa on lisaks avalikele pakendipunktidele klaasi ära andmiseks paigutatud klaasikonteinerid järgmistesse asukohtadesse osavaldades:

Emmaste Kõrgessaare Käina Kärdla Pühalepa
Emmaste kauplus Tööstuse tee 10 Käina Konsum Vabaduse tänavaäärne parkla Selver
Nurste kauplus   Kassari mõisa poe parkla Pae tänav 12 Suuremõisa pood
Jausa küla   Männamaa Lubjaahju tänav Heltermaa sadam
Valgu seltsimaja parkla     Rimi  
      Tormi Konsum  

 

 

 

 

Avalikke pakendipunkte teenindavad taaskasutusorganisatsioonid:

 

 

Jäätmete liigiti sorteerimine

Vastavalt jäätmeseadusele on 1. jaanuarist 2008 keelatud sortimata jäätmete ladestamine kõikidesse prügilatesse. Eesti on võtnud endale eesmärgiks, et alates aastast 2020 tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 % kodumajapidamisest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest ning ka muudest liigiti kogutud jäätmetest, mis pärinevad kodumajapidamisest või mõnest muust allikast. Korralik prügi sorteerimine vähendab prügi hulka. Prügiks nimetame seda osa jäätmetest, mida ei saa taaskasutada ning selle paneme segaolmejäätmete konteinerisse. Mida rohkem me võtame prügi hulgast välja taaskasutuseks sobilikke jäätmeid, seda vähem peame me maksma, sest taaskasutuseks sobilike jäätmete ära veo hind on oluliselt soodsam mitte sobilike jäätmete omast.

 

Pakendijäätmed

Biojäätmed

Segaolmejäätmed

Elektroonikajäätmed

Akud ja patareid

Rõivad ja tekstiil

Klaasijäätmed

Suurjäätmed

Ohtlikud jäätmed

Vanarehvid

Romusõidukid

Ehitus- ja lammutusjäätmed

 

‏‏‎ ‎

 

Pakendijäätmed

  

Pakend on mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks ja kaitsmiseks. Pakendite tagastamine avaliku pakendipunkti on tasuta. Pakendite ära viskamisel koos olmejäätmetega tuleb maksta prügi äraveo ja ladestamise eest ning sellist pakendit ei saa enam taaskasutada. Paljude joogipakendite eest tasume juba ostmisel tagatisraha ehk pandi ning selle saab tagasi, kui viime pudelid või purgid kauplusse. Pakend on näiteks klaaspudel, metallpurk, konservikarbid, plastkarp, papist karp, kilekott, klaaspurgi kaaned jms.

Kogume Hiiumaal klaasi muust pakendist eraldi ja ei pane seda segapakendiga kokku!

Papp- ja paberpakendi saab eraldi konteinerisse panna kõigis avalikes pakendipunktides!

Palun pea meeles:  Pakendikonteineritesse sobivad ainult tootest tühjad pakendid. Viska pakend konteinerisse läbipaistva kotiga või vala pakend kotist konteinerisse ning viska kott tühjana samasse konteinerisse – sedasi toimides mahub pakendijäätmeid konteinerisse kõige rohkem ja sorteerimisjaamas on kohe näha, millega tegu. 

Pakendi ära andmine korraldatud jäätmeveo raames. Tegemist on vabatahtliku teenusega, millega tehakse inimesele pakendijäätmete ära andmine mugavamaks ning need kogutakse kokku kinnistupõhiselt. Selleks tuleb sõlmida lepingumuudatus jäätmeveo teenuse osutajaga (As Eesti Keskkonnateenused).


‏‏‎ ‎

 

Biojäätmed

 

Biolagunevad jäätmed on biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed.

Eramu ja korteri omanikud saavad valla poolt kasutusse kompostikorvi.

 Biolagunevate jäätmete kogumine ja kompostimise nõuded:

 • Kinnistul või krundil tekkivad biolagunevad jäätmed kompostitakse oma kinnistu või krundi piires. Väljaspool oma kinnistut või krunti tohib biolagunevad jäätmed kompostida jäätmeloaga jäätmekäitluskohas.
 • Kompostitav materjal tuleb paigutada, ladustada ja käidelda tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning selliselt, et see ei põhjusta kahjurite teket ja haisu levikut.
 • Kinnistul tekkivad toidujäätmed võib kohapeal kompostida kahjurite, lindude ja loomade eest kaitstuna. Aia- ja haljastujäätmed võib kompostida lahtiselt aunas.
 • Kompostimisnõu või -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel ja ehitisest 4 meetri kaugusel, kui kinnistu või ehitise omanikud ei lepi kokku teisiti.
 • Heitvee kogumis- ja settekaevu setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.
 • Biolagunevate jäätmete liigiti üleandmise kohustust ei ole, kui kinnistul tekkinud biolagunevad jäätmed kompostitakse samal kinnistul.

 

Kuidas kompostida?

 

Biojäätmete ära andmiseks korraldatud jäätmeveo raames soeta konteiner suuruses 80 liitrit, 140 liitrit või 240 liitrit. Biojäätmed pane konteinerisse lahtiselt või biolagunevate kilekottidega, mis vastavad standardile EN13432. Vald toetab kõiki majapidamisi ühe rulli biolagunevate kilekottidega (100 kotti) ning biolagunevate jäätmete ämbrikesega.

Võimalusel kompostige söögijäätmeid omal kinnistul. Kompostimine on keskkonnasõbralik tegevus, mille tulemusel saame tagasi mulla aiamaale või lillepeenrasse.

 

Aia- ja haljastusjäätmed  niidetud rohi, kokku riisutud lehed ja oksad, rohimisjäätmed. Aia- ja pargijäätmed võib komposteerida oma kinnistul või kui seda ei soovita ja/või jäätmete kogus on suur, tuleb need toimetada Hiiumaa jäätmejaama.

‏‏‎ ‎

Kompostimise kinnituse esitamine

Väga oluline on, et olmejäätmetest sorteeritakse välja biojäätmed. Biojäätmetega segunenud olmejäätmed rikuvad ära ka sellised jäätmed, mida muidu saaks ringlusesse suunata.

Biojäätmete üleandmise kohustusest jäätmevedajale vabastatakse ainult need isikud, kes oma kodus aia- ja toidujäätmeid komposteerivad, nemad eraldi biojäätmete konteinerit muretsema ei pea. 

Hiiumaa vallavalitsus palub kõigil jäätmevaldajatel esitada kinnitus biojäätmete kompostimise kohta esimesel võimalusel. Võimalusel lisada tõend kompostri või kompostimise kohta (pildi lisamine ei ole kohustuslik, aga annab hea ülevaate kompostimistingimuste kohta Hiiumaa vallas).  

Kinnitust saab esitada jäätmevaldajate registri iseteeninduskeskkonna kaudu kinnistu omanik või isik, kes on jäätmevaldajate registris jäätmevaldajaks registreeritud: 

https://evald.ee/hiiumaavald/app/jaatmekaitlus/

 

Kellel arvuti kasutamise võimalust ei ole, saab kompostimise kinnituse esitada oma piirkonna vallamajas kohapeal või kui iseteeninduskeskkonna kaudu kinnitust eistada ei õnnestu, siis täita Hiiumaa valla kodulehel olev blankett (https://vald.hiiumaa.ee/dokumendid-vormid-keskkond) ja edastada see allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee.

 

Segaolmejäätmed

Kõik majapidamises tekkinud jäätmed, mis muude jäätmeliikide hulka ei sobi, sobivad segaolmejäätmete konteinerisse ja antakse üle jäätmevedajale.  

 

 

 

Elektroonikajäätmed

Elektroonikajäätmed ehk elektroonikaromud on kõik aku ja/või patareitoitel või elektrijuhtmega töötav seade, näiteks: 

 • kodumasinad;
 • monitorid, arvutid, telerid, raadiod jne; 
 • elektroonilised tööriistad; 
 • elektroonilised mänguasjad;
 • nutiseadmed;
 • erinevad lambid.

 

 

Akud ja patareid

Akud ja patareid sisaldavad ohtlikke materjale ja aineid ning need tuleb muudest jäätmetest eraldi koguda. Patareisid ja akusid saab aastaringselt tasuta ära anda Hiiumaa ohtlike jäätmete kogumispunktides ning kasutatud patareisid saab ära anda kauplustes patareisid/akusid müüvad.

 

 

Rõivad ja tekstiil

Hiiumaal on kõigil võimalus panustada tekstiilijäätmete taaskasutusse, kui annate oma riided üle Uuskasutuskeskuse kogumisringil, mis suunab need uuesti kasutusse. Paratamatult on kõigil riietel oma eluiga ning sellised katkised, määrdunud riided, mis ei sobi enam kasutusele võtta, saab sissekirjutuse alusel Hiiumaa elanik ära anda Hiiumaa Jäätmejaamas.  

Siia ei sobi: madratsid, vaibad, padjad, tekid jms suuremõõtmelised jäätmed.

Jäätmetekke vältimise esimene samm on mõistlik tarbimine. Mõtle oma ostud läbi ning ära viska prügi hulka lõpuni tarbimata esemeid, mida saaks uuesti kasutusse võtta!

 

 

 

Klaasijäätmed

Lehtklaas (aknaklaas) tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Lehtklaasi ei sobi panna klaaspakendiga kokku, sest klaaspakend (pudelid ja purgid) tuleb koguda eraldi liigiti pakendijäätmetena.

 

 

Suurjäätmed

Suurjäätmed on suuremahulised jäätmed, misoma kaalu või mahu tõttu ei ole võimaliku paigutada jäätmemahutisse. Suurjäätmed on näiteks mööbliesemed, madratsid, vaibad, valamud, vannid jms. Vastavalt Hiiumaa jäätmhoolduseeskirjale saab Hiiumaal korraldatud jäätmeveo raames ttellimisel ära anda suurjäätmeid. Selleks tuleb ühendust võtta Hiiumaa piirkonna jäätmevedajaga (AS Eesti Keskkonnateenused).

 

 

 

Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Igas osavallas on ohtlike jäätmete kogumiskonteinerid, kuhu elanikel on võimalik tasuta ära anda ohtlikke jäätmeid ja elektroonikat.

 Ohtlikke jäätmeid saab üle anda ka osavallakeskustes

Koostöös Hiiumaa vallaga kogub OÜ Hiiu Autotrans kodumajapidamistes tekkinud ohtlikke jäätmeid. Selleks on paigutatud osavallakeskustesse ohtlike jäätmete kogumiskonteinerid, kuhu on vallakodanikel võimalik tasuta ära anda kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Jäätmete üle andmisel pannakse kirja inimese nimi, jäätmete nimetus ja kogus.

Loe rohkem ohtlikest jäätmetest ja nende käitlemisest keskkonnaministeeriumi veebilehelt
Eriolukorraga seotud jäätmete käitlemise kohta leiad infot siit.

 

 

 

 

Vanarehvid

Hiiumaa jäätmejaamas võetakse eraisikutelt tasuta vastu korraga kuni 8 sõiduautorehvi. Eraisikud, kes soovivad üle anda suuremaid koguseid või veoki- ja erirehve ning kõik ettevõtted, organisatsioonid ja omavalitsused saavad rehve üle anda ainult vastava saatekirja alusel. Rehvide vastuvõtuga tegeleb MTÜ Rehviringlus

 

 

Romusõidukid

 

Romusõidukite vastuvõtuga tegeleb Hiiumaal Taebla auto.

 

 

Ehitus- ja lammutusjäätmed

 

on jäätmed, mis tekivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel. Ehitusjäätmed on näiteks värvirullid, plaadid, aknad, uksed, kipsplaadid, tellised, töödeldud puit, ehitusvill jms.

 

 

Külastajale: eelmakstud jäätmekott

Hiiumaa vald pakub Hiiumaa külastajatele mugavat olmeprügist vabanemise võimalust.  

Hiiumaa jäätmejaam tellis ASilt Dagöplast oranžid, Hiiumaa kaardi ja äraandmisvõimaluste infoga 25-liitrised prügikotid, mida saab osta COOP Hiiumaa poodidest hinnaga 1 euro ja 70 senti. Need on eelmakstud prügikotid, mille ostuhind sisaldab olmeprügi käitlemist.  

Kotte saab ära anda Hiiumaa videovalvega jäätmepunktides, kuhu on paigaldatud erimärgisega ainult eelmakstud prügikottide vastuvõtmiseks mõeldud olmejäätmete konteinerid. Neisse spetsiaalsetesse olmejäätmete konteineritesse on lubatud panna jäätmeid vaid eelmakstud kotiga.  

Külastajatel on võimalik olmejäätmeid ära anda ka oma majutuskohas, RMK puhkealadel ja turismiobjektide juures.

Tuletame meelde, et Eestis on korraldatud jäätmeveoga liitumine kohustuslik. 

Olmejäätmeid saab eelmakstud kotiga ära anda: 
Emmaste – Ollima  
Käina – Mäe plats  
Kõrgessaare – VAK Tööstuse teel 
Kärdla – Leigri väljak 
Pühalepa – Suuremõisa 
Hiiumaa jäätmejaamas Ristivälja külas lahtiolekuaegadel E–R kl 9–17 ja L kl 10–14.

Jäätmepunktide kaart

Pakendijäätmete-sortimisjuhend

‎‎‏‏‎ ‎

 

Jäätmete piktogrammid

Klaaspakend

Liigiti kogumise juhis

Paber, papp ja pakend

Plast ja metall pakend

Segaolme

Taara

Biojäätmed

‏‏‎ ‎