Kärdla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekt

Kärdla linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamise projekti Kärdla IV ehitus- ja projekteerimistöid tehti 2018. aastal.

Kaevetööd toimusid Vabaduse, Vabaduse põik, Sanglepa, Kalamaja, Tiigi, Valli, Kopli, Lepiku, Oja, Aia, Väike-Liiva, Kabeli, Lodju, Künka, Kanarbiku, Uus, Rahu, Nuutri ja Kalda tänaval. Tööde käigus rajatati 10 362 m veetorustike, 36 tuletõrjehüdranti, 8 405 m kanalisatsioonitorustikke, 2 196 m survekanalisatsioonitorustikke ja 357 m sadeveetorustikke, rajati 225 uut vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkti ja rekonstrueeriti 69 vee- ja kanalisatsiooni liitumispunkti. Paigaldati kaheksa reoveepumplat ja rekonstrueeriti Valli peapumpla.

Taastati 27 000 m² asfaltkatet. Tööd valmisid novembris 2018.