Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

AS Kiirkanduri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud AS Kiirkandur (registrikood 10111516, aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond) esitatud Partis IX kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse.

 Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Partsi kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr
0459) ehituskruusa aktiivse tarbevaru 24 plokki. Taotletav mäeeraldis külgneb vahetult
olemasoleva Partsi VI kruusakarjääri (loa nr L.MK/324485) mäeeraldisega.
Taotletava kruusakarjääri mäeeraldise teenindusmaa pindala on 2,37 ha, sh mäeeraldise pindala
2,37 ha. Mäeeraldisega seotud varu on järgmine: ehitusliiva aktiivne tarbevaru on 133 tuh m³ ja
kaevandatav varu 127 tuh m³. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks on 9 tuh m³.
Maavara kasutatakse tsiviil- ja teedeehituses. Keskkonnaloa kehtivusajaks taotletakse 15 aastat.
Kaevandatud maa korrastatakse metsamaaks.

Taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS