Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Käina meremuda mäeeraldise keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et Pro Laspi OÜ (registrikood 10410644, aadress Kopli tn 16, Kärdla
linn, Hiiumaa vald, Hiiu maakond ) poolt 07.09.2021 esitatud Käina meremuda mäeeraldise
keskkonnaloa muutmise taotlus (nõuetekohane taotlus T/KL-1010008 registreeritud
keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 01.11.2021 dokumendina nr DM-116995-4) on
võetud menetlusse. Pro Laspi OÜ taotleb keskkonnaluba maavara kaevandamiseks ja vee
erikasutuseks.

Käina meremuda mäeeraldis asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Orjaku külas Käina lahe
lääneservas. Pro Laspi OÜ kaevandab meremuda Käina meremudamaardlas Käina mäeeraldisel
keskkonnaloa KMIN-015 alusel. Taotletava mäeeraldise ja mäeeraldise teenindusmaa pindala
on 4,93 ha. Taotluse kohaselt on aktiivse tarbevaru kogus 121,4 tuh t, millest kaevandatav on
121,4 tuh t. Keskkonnaluba KMIN-015 kehtib kuni 22.10.2023. Loa muutmisega soovitakse
keskkonnaluba pikendada 15 aasta võrra. Samuti soovitakse muuta keskkonnaloaga KMIN-015
määratud mäeeraldise piiri, kuna kehtiva loaga määratud mäeeraldis on osaliselt ka väljaspool
meremuda aktiivse tarbevaru plokki. Sellest tulenevalt väheneb Käina mäeeraldise pindala 0,32
ha võrra. Lisaks soovitaks eemaldada keskkonnaloal KMIN-015 määratud keskmine
tootmismaht.