Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Kapasto II kruusakarjääri keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teavitamine

Keskkonnaamet annab teada, et on menetlusse võtnud Kameks OÜ (registrikood 10407263, aadress Kukali,
Paluküla, Hiiumaa vald, Hiiu maakond) poolt 29.09.2021 esitatud Kapasto II kruusakarjääri
keskkonnaloa muutmise taotluse (taotlus T/KL-1008753 registreeritud keskkonnaotsuste
infosüsteemis KOTKAS 29.09.2021 dokumendina nr DM-117306-1, taotluse juurde esitati
lisateavet 19.11.2021 dokumendina nr DM-117306-5), millega taotlete keskkonnaloa L.MK.HI-
23 muutmist.

Kapasto II kruusakarjäär asub Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Nõmba külas riigiomandisse
kuuluval katastriüksusel Kapasto kruusakarjäär (katastritunnus 63901:003:0298). Riigivara
valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus on Maa-amet. Kapasto II
kruusakarjääri mäeeraldise pindala on 3,63 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 4,36 ha.
Taotletav mäeeraldis kattub täielikult riigikaitselise ehitise Kapasto lasketiir piiranguvööndiga.