Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Partsi VIII liivakarjääri maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35,
Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) poolt 02.09.2021 esitatud Partsi VIII
liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotlus (nõuetekohane taotlus T/KL-1009393
registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 22.09.2021 dokumendina nr DM-
116942-4) on võetud menetlusse.
Taotletav Partsi VIII liivakarjäär asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Partsi külas riigile
kuuluval Kärdla metskond 43 kinnistul (katastritunnusega 63901:001:1073), mille riigivara
valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.
Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Partsi kruusamaardla (registrikaart nr 0459) ehitusliiva
aktiivse tarbevaru 22 plokki ning täiteliiva kaevandatavaks ja kasutatavaks tunnistatud aktiivse
reservvaru 23 plokki. Taotletava Partsi VIII liivakarjääri mäeeraldise pindala on 14,70 ha ja
mäeeraldise teenindusmaa pindala on 18,96 ha. Taotluse kohaselt on Partsi VIII liivakarjääri
ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus 550 tuh m3, millest kaevandatav varu on 527 tuh m3 ja
täiteliiva aktiivse reservvaru kogus 143 tuh m3, millest kaevandatav varu on 141 tuh m3.
Maavara kasutamise otstarve on teede- ja üldehitus. Kaevandatud maa korrastatakse
metsamaaks. Keskkonnaluba taotletakse 15 aastaks.
Keskkonnaloa taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist aadressil