Koalitsioonileping

Sotsiaaldemokraatliku erakonna, valimisliidu Ühine Hiiumaa ja Reformierakonna koalitsioonileping 2021–2025

 

Kärdlas, 11. novembril 2021

 

Käesolevaga Sotsiaaldemokraatlik Erakond, valimisliit Ühine Hiiumaa ja Reformierakond lepivad kokku moodustada Hiiumaa valla juhtimiseks aastatel 2021–2025 koalitsioon.

Tegutseme põhimõttel, et Hiiumaa ei ole ääremaa ning Hiiumaal ei ole ääremaad. Jätkame osavaldadega. Samas võtame eesmärgiks tõhustada valla juhtimist, kasvatada valdkondlikku kompetentsi ja muuta otsustusprotsesse tõhusamaks.

 

VISIOON

 • Valitsemisel lähtume põhimõttest, et Hiiumaa on üks tervik, kus piirkondade eripärad ja külade omanäolisus on meie tugevus.
 • Meie tegevuse eesmärk on Hiiumaa areng ning hiidlaste heaolu. Kõik tegevused lähtuvad hiidlaste elukvaliteedi parendamisest ning uutele elanikele ja Hiiumaal töö tegijatele võimaluste loomisest.
 • Saare loodusvarade kasutamisel järgime biosfääri programmiala põhimõtteid. Hiiumaa metsade majandamise suunamisel arvestame majanduslikku hüve ning sotsiaalsete, kultuuriliste ja ökoloogiliste väärtustega. 

 

ELUKESKKOND

 • Koostöös erasektoriga loome eri piirkondadesse elamispindasid juurde ning planeerime elamualasid.
 • Tagame, et igas Hiiumaa piirkonnas on korras ja kaasaegsed mänguväljakud.
 • Koostöös erasektoriga planeerime ja arendame terviklikult välja Kärdla sadama ala, mille osadeks on mh rannapromenaad ning Villaladu.
 • Töötame Kõrgessaare piirkonna terviklikuks arendamiseks välja strateegia ja toetame väikeprojektide ellu viimist.
 • Avaliku ruumi arendamisel arvestame, et ka erivajadustega inimestel oleks seda mugav kasutada.
 • Jätkame terviseradade arendamist nii Palukülas kui Leemetis. Hoiame korras ning uuendame sporditaristut.
 • Loome juurde talisupluskohtasid ja hooajalisi suusaradasid ning uisuplatse üle Hiiumaa. 
 • Toetame kogukonna soovi luua Kaleste maastikulis-kultuurilooline kaitseala.
 • Loome võimalusi liitumaks keskkonnahoidlike kaugküttevõrkudega ning ühisveevärgiga.
 • Suurendame koostöös riigiga hajaasustusprogrammi vahendeid.
 • Toetame toiduraiskamise vähendamisele suunatud algatusi, toidujagamise võrgustikke ja Toidupanka.
 • Jätkame Tohvri patareide ümbruse korrastamist.
 • Arendame Käina kooli ja kardiraja vahelise ala terviklikult välja vaba aja veetmiseks. 
 • Toetame loomade varjupaiga teenuse osutamist ning loomakaitseliikumist.
 • Korrastame vooluveekogusid ja nende suudmeid.
 • Algatame kolemajade kaotamise programmi.
 • Panustame valla eelarves rohkem vahendeid heakorratöödeks ning puhkealade arendamiseks, et avalik ruum oleks puhas, hoitud ja mugav kasutada.
 • Suurendame valla eelarves vahendeid jäätmekäitluse tõhusamaks korraldamiseks  ja leiame uusi lahendusi jäätmemajanduse keskkonna- ning kasutajasõbralikumaks muutmiseks.

 

ETTEVÕTLUS

 • Vald toetab kaugtöö võimaluste ja paindliku töökorralduse loomist Hiiumaal, et luua siia kaasaegne ja atraktiivne töökeskkond ning aidata kaasa töökohtade loomisele.
 • Koostöös riigiga viime ellu viimase miili kiire internetilahenduse. Töötame välja meetme eraalgatuste toetamiseks.
 • Oleme koostööpartneriks ettevõtjale, et Hiiumaale rajataks gaasitankla.
 • Jätkame regulaarseid kohtumisi Hiiumaa ettevõtjatega kaasates neid valla arendustegevuse korraldamisse.
 • Soodustame taastuvatel allikatel põhinevat energia tootmist ja kasutamist hiidlaste huvides. Tegutseme kliima- ja energiakava eesmärkide täitmise nimel.
 • Oleme koostööpartneriks ettevõtjale, et Hiiumaale rajataks spaa, hotell ja/või konverentsikeskus. Loome selleks tingimusi, valmistame ette keskkonna ja teeme vastavat turundust.
 • Teeme koostööd ettevõtjate ja Töötukassaga, et Hiiumaa töötuse tase jääks madalaimaks Eestis.
 • Otsime lahendusi Kõrgessaare ajalooliste vabrikuhoonete varemetele uue sisu leidmiseks, hoonete konserveerimiseks, rekonstrueerimiseks ning kinnistu korrastamiseks.
 • Korraldame ümber ettevõtlustulu teenivad Hiiumaa valla asutused vastavalt läbi viidavale analüüsile, kaasates sinna erasektori ärikompetentsi ja rakendades senisest paindlikumat tegutsemist.

 

TARISTU JA ÜHENDUSED

 • Jätkame tööd, et suveperioodil oleks ka Heltermaa–Rohuküla liinil kolmas laev ning laevagraafik nii sel kui Sõru-Triigi liinil vastaks hiidlaste ootustele.
 • Loome ülesaarelise vallateede teehoiukava. Jätkame vallateede, kergliiklusteede ja kõnniteede uuendamist, rajamist ning tolmuvaba katte alla viimist. 
 • Taotleme riigimaanteede Käina-Hüti-Lauka/Puski, Nurste-Kuriste ja Vahtrepa-Hellamaa tolmuvaba katte alla viimist.
 • Taotleme Euroopa Liidu rahastust kergliikluse Hiiumaa ringtee väljaarendamiseks.
 • Jätkame väikesadamate arendamist Kärdlas, Orjakus, Sõrul ja Sarvel ning rajame Kalana jahisadama. Jätkame lautrikohtade korrastamist.
 • Rakendame ülesaareliselt nõudepõhist transporti, et huviharidus, sportimisvõimalused ja kultuurisündmused oleksid elanikele kättesaadavad.
 • Viime läbi valla kinnisvara auditi ning muudame hooned energiatõhusamaks.
 • Käsitleme tuletorne terviklikult koostöös Transpordiametiga, sh uuendame külastuskeskused ja loome tuletornidesse nutika aastaringselt töötava ligipääsu.
 • Koostöös riigiga otsime endisele Maavalitsuse hoonele uue funktsiooni.

 

HARIDUS

 • Koostame ja rakendame koolivõrgu kava, käsitledes seda terviklikult koos huvihariduse ning liikumisvõimalustega. Töötame koos riigiga välja uue rahastamismudeli Hiiumaa haridusasutustele, eesmärgiga säilitada kodulähedane põhiharidus ja õpetajate järelkasv.
 • Analüüsime hariduse kompetentsikeskuse loomise vajadust, et tagada lastele tugispetsialistide abi üle Hiiumaa.
 • Oleme valmis koostöös riigiga lasteaia kohatasud kaotama.
 • Soodustame õpilasfirmade loomist ja toetame noorte ettevõtlikkust.
 • Jätkame huviharidusse panustamist ning seame eesmärgiks, et tegevused oleks noorte jaoks kättesaadavad ja mitmekülgsed.
 • Teeme tõhusat koostööd HTM-i, Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa Ametikooliga, et siinsed erialad vastaks õppijate ootustele ning tööjõuturu vajadustele.
 • UNESCO biosfääri alale kohaselt lõimime kohaliku kultuuri, keskkonna-, kliimamuutuste teemad kooliprogrammi.
 • Eelistame haridusasutustes hiiumaist toitu.

 

SOTSIAAL JA TERVISHOID

 • Teeme kõik meist oleneva selleks, et hiidlased oleks terved ning pikeneks tervena elatud aastad.
 • Loome pere- ja eriarstidele saarele tööle ja elama asumiseks vajalikud tugisüsteemid.
 • Toetame esmatasandi tervisekeskuse rajamist ja edasist arendamist.
 • Jätkame koostööd Hiiumaa Haiglaga üldhaiglana tegutsemisel ning selleks vajalikel arengustegevustel.
 • Toetame vaimse tervise teenuse pakkujaid.
 • Tagame mitmekesiste sotsiaalteenuste kättesaadavuse üle saare.
 • Toetame kodukohandusi abivajajatele ja jätkame "Kodud tuleohutuks" programmiga.
 • Suurendame hooldajatoetust.
 • Toetame puuetega inimesi vastavalt nende individuaalsetele vajadustele.

 

KULTUUR, TURISM JA TURUNDUS

 • Projekteerime Kärdla kultuurimaja asemele Hiiumaa kultuurikeskuse.
 • Panustame Hiiumaa ühise infovärava www.hiiumaa.ee toimimisse ja juurutame Hiiumaa tugevat kaubamärki nii Eestis kui maailmas laiemalt.
 • Taotleme rahastust avamaks Suuresadama aidas merenduse teemalise ekspositsiooni.
 • Toetame kogukonna soovi kujundada Kassari mahesaareks.
 • Koostame Hiiumaa ajalooliste sündmuste kalendri. Tähistame ülehiiumaalisi ajaloolisi tähtsündmusi ja saare turundamiseks korraldame teema-aastaid.
 • Toetame turismi- ja käsitööettevõtete ühisturundust ja valdkondlikke arendusprojekte.
 • Toetame turismiklastri tegevust ja jätkame tervikliku turismiinfo võrgustiku arendamist
 • Laiendame tingimusi Hiiumaa identiteedi tugevdamiseks, omakultuuri säilitamiseks, liikumisharrastustega tegelemiseks ning aastaringselt kõrgtasemel spordi- ja kultuurisündmuste korraldamiseks.
 • Panustame Suuremõisa lossikompleksi arendamisse.

 

TURVALISUS

 • Rajame Kõppu vabatahtlikele päästjatele tööruumid.
 • Korrastame ja rajame uusi tuletõrje veevõtukohtasid.
 • Hooldame ja arendame avalikke supluskohti.
 • Tagame, et väikesadamates, lautri- ning supluskohtades oleks veeohutusstend.
 • Jätkame vanemaharidusprogrammi korraldamist ja loome võimaluse osaleda perekoolis.

 

KOGUKONNAD

 • Jätkame kaasava eelarvega.
 • Innustame ja toetame vabaühenduste tegevust, suurendame tegevustoetusi.
 • Kaasame vabaühendusi avalike teenuste arendamisel.
 • Teeme koostööd ühendusega Kodukant, et küladel oleks tegusad külavanemad.
 • Tunnustame ja väärtustame kogukonda panustavaid inimesi.
 • Käivitame vallavalitsuse juures kogukonnakomisjoni.

 

JUHTIMINE

 • Koalitsioon moodustatakse võrdsetel alustel ning selle tegevust korraldab koalitsiooninõukogu.
 • Viime läbi Hiiumaa valla haldusjuhtimise süsteemi analüüsi, eesmärgiga tõhustada valla juhtimist.
 • Tegutseme selle nimel, et riigiasutused looks võimalikult palju töökohti Hiiumaale, säiliks maakondlik otsustustasand ja siin töötaksid kõrge kompetentsiga ametnikud.
 • Kaasame kogukonnaliikmeid osavallakogude, volikogu komisjonide ja vallavalitsuse töösse ja toetame kodanikeühendusi läbi teenuslepingute sõlmimise.
 • Taotleme Hiiumaa vallale riigilt lepingupartneri rolli parvlaeva- ja lennuühenduse korraldamisel suursaarte ja mandri vahel.
 • Anname avalikkusele regulaarselt ülevaate omavalitsuse tegemistest valla infolehe, maakonnalehe, kodulehekülje, sotsiaalmeediakanalite ja rahvakohtumiste kaudu.

 

INVESTEERINGUD

Kärdla põhikool 2022
Kalana jahisadam 2022
Sõru jahisadama laiendus 2022
Kõrgessaare programm 2022–2025
Palade spordikeskus 2022–2023
Käina kultuurikeskus 2022–2023
Üürimaja Kõrgessaares 2022–2023
Kärdla lasteaed 2022–2024
Hellamaa sotsiaalküla 2023–2024
Pargi 3 sotsiaalkeskuse II etapp 2023–2024
Tohvri hooldekodu dementsete hoone 2024–2025
Hiiumaa kultuurikeskus 2024–2025