Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Mardihansu küla Tagapere maaüksuse projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Mardihansu külas Tagapere (katastritunnusega 39201:002:2810) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Projekteerimistingimused väljastatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel Hiiumaa vallas Mardihansu külas Tagapere maaüksusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale lambalauda püstitamiseks. Ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 03.09.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil korgessaare@hiiumaa.ee