Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Pärna küla Kapteni kinnistu projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Pärna külas asuva Kapteni (katastritunnus 17501:003:0248) kinnistu osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse. Alal kehtib Emmaste Vallavolikogu 25.05.2007 otsusega nr 135 kehtestatud Kapteni kinnistu detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo OÜ töö nr 07-17). Taotleja soovib planeeringujärgse hoonestusala suurendamist kuni 10% ulatuses, alale planeeritud hoonete ehitisealuse pinna suurendamiseks kokku kuni 520 m²-ni (elamu ja 3 abihoonet) ja ehitustingimuste muutmiseks. Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda valla veebilehel. Avalik väljapanek kestab kuni 04. maini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil emmaste@hiiumaa.ee  25.04-04.05.2022. Täiendav info Pilvi Post, 462 2445, pilvi.post@hiiumaa.ee

Korralduse eelnõu