Projekteerimistingimuste avalik väljapanek

« Tagasi

Suuremõisa küla Õppehoone projekteerimistingimuste avalik menetlus

Hiiumaa Vallavalitsus algatas Hiiumaa vallas Suuremõisa külas Õppehoone (katastritunnusega 63902:001:0488) maaüksuse osas projekteerimistingimuste avaliku menetluse.

Projekteerimistingimused väljastatakse planeerimisseaduse § 125 lõike 5 alusel Hiiumaa vallas Suuremõisa külas Õppehoone maaüksusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale üksikelamu püstitamiseks.

Ehitise püstitamine ei ole vastuolus üldplaneeringus määratud tingimustega.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab kuni 28.10.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil pyhalepa@hiiumaa.ee

Projekteerimistingimused