Sünni registreerimine

Sünni registreerimise avalduse võib esitada ükskõik millisele perekonnaseisuasutusele. Avalduse esitab lapse seaduslik esindaja (esindajad) ühe kuu jooksul lapse sündimise päevast arvates isiklikult kohale tulles.
Perekonnaseisuasutus registreerib sünni hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul avalduse esitamise päevast alates.

Sünni registreerimise avalduse blankett (PDF formaadis)

Põlvnemise välistamise avalduse blankett (PDF formaadis)

Isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist blankett (PDF formaadis)

Lapse emaks on naine, kes on lapse sünnitanud.

Lapse isaks on mees, kes on lapse eostanud. Loetakse, et lapse on eostanud mees:

1) kes on lapse emaga abielus;
2) kes on isaduse omaks võtnud või
3) kelle isadus on tuvastatud kohtus.

Isaduse omaksvõtu avalduse võib esitada lapse sünni registreerimisel, pärast lapse sünni registreerimist või juhul, kui isaduse omaksvõtu avalduse esitamine võib osutuda pärast lapse sündi võimatuks või raskeks, ka naise raseduse ajal.

Kui lapse isa ei ole lapse emaga abielus olev mees, peavad abikaasad esitama selle kohta lapse sünni registreerimisel põlvnemise välistamise avalduse (võib esitada  notariaalselt kinnitatuna). Sellisel juhul ei kanta lapse isa andmeteks ema abikaasa andmeid ning on võimalik registreerida isaduse omaksvõtt lapse tegeliku isa poolt.

Kui isaduse omaksvõtt toimub sünni registreerimisel, siis täidetakse vastav osa sünni registreerimise avaldusel. Kui isaduse omaksvõtt toimub peale sünni registreerimist, siis täidetakse isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist.

Kui lapse põlvnemine ei ole perekonnaseaduse kohaselt tuvastatud, jäetakse vanema andmed rahvastikuregistrisse kandmata (st neid ei ole ka sünnitõendil).

Sünnikande tegemisel kantakse rahvastikuregistrisse  andmed lapse hooldusõiguse kohta. Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus. Abielus mitteolevad vanemad võivad sünni registreerimisel valida, kas neil on ühine hooldusõigus või jätavad hooldusõiguse ühele neist.

Kestvus 

Sünnikanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.
Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 7 tööpäeva.

Hind

Riigilõivuvaba

Õigusaktid

•    Perekonnaseadus     
•    Perekonnaseisutoimingute seadus       
•    Rahvastikuregistri seadus             
•    Nimeseadus             
•    Riigilõivuseadus            

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek

Vastutajad:   Riina Lilleõis, rahvastikuregistri- ja perekonnaseisutoimingute 
spetsialist, tel 463 6084

                         

Aadress: Kärdla linn, Keskkväljak 5a,  Hiiumaa vald Hiiumaa

 

Vajaminevad dokumendid

•    Avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
•    Tervishoiuteenuse osutaja tõend kui lapse sünni kohta puudub rahvastikuregistris elektrooniline sünnitõend.

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid sünnikande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente, näiteks vanemate abieludokument.

Avaldused ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles. Sünnikande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus

Sünnikanne rahvastikuregistris. Vanematele väljastatakse soovi korral sünnitõend.

Esmane sünnitõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Sünnitõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku sünnikande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Elektrooniline teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Teenust saab hetkel kasutada ainult juhul, kui lapse sünni kohta on olemas elektrooniline sünnitõend rahvastikuregistris.

Teenust saavad kasutada ainult need lapsevanemad, kes on omavahel abielus.

Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2). Sünni registreerimise avaldus allkirjastatakse digitaalselt mõlema vanema poolt.

Tulemus

Sünnikanne rahvastikuregistris. Vanematele väljastatakse soovi korral sünnitõend.

Esmane sünnitõend, mis tuleb välja võtta 14 tööpäeva jooksul, on kodanikule tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.