« Tagasi

Vallavalitsuse 18. augusti istungilt

1. Vallavalitsuse muudatusettepanek volikogu eelnõule 

Otsustati teha ettepanek muuta määruse eelnõu „Huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetuse maksmise kord Hiiumaa vallas" pealkirja ja sõnastada see: "Huvihariduses ja -tegevuses osalemise toetuse maksmise kord toimetulekuraskustes, paljulapselise või puudega last kasvatavale perele Hiiumaa vallas". 

2. Valimisjaoskondade moodustamine 
Valimiste ja rahvahääletuse hääletamise korraldamiseks moodustati Hiiumaal viis valimisjaoskonda: 

  • Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Kärdla kultuurikeskuses (Rookopli 18). 

  • Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Kõrgessaare raamatukogus (Tööstuse tee 16a). 

  • Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Käina vallamajas (Hiiu mnt 28). 

  • Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Palade põhikoolis. 

  • Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ning valimispäeval Emmaste vallamajas. 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel korraldavad väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskonnad nr 1 ja 3. 

Valimisjaoskonnad nr 1, 3 ja 5 korraldavad hääletamist vajadusel ka asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. 

Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad. 

3. Riigihanke "Kärdla põhikooli ehitustööd" eduka pakkuja kvalifitseerimine 
Otsustati tunnistada edukaks pakkuja OÜ Ehitus5ECO, kuna pakkuja vastab kõikidele hanke alusdokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. 

4. Lihthanke „Kärdla Põhikooli ehitustööde järelevalve teenus" korraldamine 
Otsustati korraldada lihthankemenetluses hange „Kärdla põhikooli ehitustööde järelevalve teenus". 

5. 2022. aasta eelarve koostamise algatamine ja lähtetingimuste kinnitamine 
Algatati 2022. aasta eelarve koostamine ja kinnitati lähtetingimused. 

6. Pärandi vastuvõtmise otsustamine 
Otsustati esitada pärimismenetluse algatamise avaldus vallakodaniku pärimismenetluse algatamiseks.  

7. Emmaste põhikooli direktori ametisse kinnitamine 
Kinnitati alates 18. augustist 2021 Emmaste põhikooli direktoriks Anneli Sadam. 

8. Avaliku ürituse loa andmine 
Anti mittetulundusühingule Rahvatantsuselts Pääsuke avaliku ürituse luba tantsukontserdi „Tantsime kokku" korraldamiseks Käinas Padarimäel 21. augustil kl 18–19. 

9. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Kiideti heaks kolm hajaasustuse programmi aruannet.  

10. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Anti nõusolek Külaküla Pääsusilma kinnisasja (pindala 2,11 ha, maatulundusmaa) jagamiseks: Pääsusilma, maatulundusmaa ja Uue-Pääsusilma, elamumaa. 

11. Katastriüksuse lähiaadressi muutmine 
Määrati Kärdla Valli tn 16/1 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Valli tn 16a. 

12. AS Kärdla Veevärk nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uute nõukogu liikme kandidaatide esitamine  
ASi Kärdla Veevärk Hiiumaa valla nimel aktsionäriõigusi teostav isik Hergo Tasuja teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kutsuda Hiiumaa valla esindajana nõukogu liikme kohalt tagasi Toomas Vannas ning esitab nõukogu liikme kandidaatideks: Vello Kallas ja Pilvi Post.  

13. Kärdla noortekeskuse koosseisu kinnitamine  
Otsustati suunata eelnõu teisele lugemisele ja kutsuda istungile asutuse juhataja.