Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist 1. aprillini

1. veebruarist on maapiirkondade elanikel võimalik hajaasustuse programmist elutingimuste parandamiseks toetust taotleda. 

Riigi Tugiteenuste Keskuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest avalikule teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.  

Maksimaalne toetus majapidamisele on 6500 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ja omafinantseering vähemalt 33%.  

Tingimused:  

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.  

 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.  

 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.  

 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.  

 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.  

 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.  

 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.  

Toetatavad tegevused:  

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,  

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,  

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,  

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).  

Info ja erisused eelnevatest aastatest:  

 • Puuduvad eelistatud sihtrühmad. Lähtuvalt kohalikest vajadustest on KOV-il õigus kehtestada toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad.  

 • Toetust ei anta samadele tegevustele. Näiteks kui majapidamine on saanud viimase 5 aasta jooksul (2019-2023) toetust puurkaevu rajamisele ja nüüd küsib filtersüsteemile, siis seda ei saa, kuna kuuluvad sama tegevuse alla – majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.  

 • Sularahas ei arveldata. Projekti raames tehtud kulud tuleb välja maksta toetuse saajale või kaastaotlejale või nende lähisugulasele või hõimlasele kuuluvalt pangakontolt või korterelamute puhul ka vastava korteriühistu pangakontolt.  

 • Hinnapakkumiste tähtaeg. Võrreldavad hinnapakkumised peavad kehtima vähemalt 6 kuud.

 • Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat.

 • Kui taotleja on aastatel 2019-2023 hajaasustuse programmist juba toetust saanud, arvestatakse varasem toetussumma toetuse piirmäära sisse.

Taotlusi võtavad vastu kõik osavallavalitsused oma ruumides või e-posti teel. Taotluste vormid on olemas kohapeal või leiad need RTK kodulehelt. Taotluse saab esitada ka iseteeninduses kus on vaja sisselogimiseks ID-kaarti, mobiil-ID või Smart-ID. 

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse tänavu vastu 1. veebruarist 1. aprillini allkirjastatuna paberil, digitaalselt osavallavalitsuses üle Hiiumaa.

Täpsema info saamiseks palume võtta ühendust: valitsus@hiiumaa.ee või telefonil 463 6082. 

Emmaste osavald: Pilvi Post pilvi.post@hiiumaa.ee   
Pühalepa osavald: Hector Otero Jimenez hector-otero.jimenez@hiiumaa.ee 

 

2023. aastal hajaasustuse programmist toetuse saajad.