Hariduse eeskirjad

5.06.23

Riiklikud õigusaktid

Eesti Vabariigi Haridusseadus

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Koolieelse lasteasutuse seadus

Huvikooli seadus

Noorsootöö seadus


Käina osavalla õigusaktid

Käina Kooli põhimäärus

Käina valla õppepreemia andmise kord

Käina Kooli arengukava kinnitamine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine

Õpilase elukohajärgse kooli määramine

Käina Lasteaed Tirtspõnni põhimäärus

Käina Lasteaia arengukava kinnitamine

Lasteaiatasu suurus ja maksmise kord

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse põhimäärus

Õpilaste sõidusoodustuse kehtestamine

 

Emmaste osavalla õigusaktid

Emmaste Põhikooli põhimäärus

Emmaste Põhikooli õpetajate töötasustamise aluste kehtestamine

Emmaste valla koolieelsete lasteasutuste vanemapoolse osalustasu määra arvestamise ja maksmise korra kehtestamine

Emmaste Lasteaed Naksitrallid põhimäärus

Emmaste Lasteaed Naksitrallid arengukava 2015-2017 kinnitamine

Laste koolieelsesse lasteasutusse ja sealt väljaarvamise kord

 

Hiiu valla õigusaktid

Hiiu valla õpilaste premeerimise ning õpilas- ja üliõpilasstipendiumide määramise kord

Hiiu valla koolieelsesse lasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

 

Pühalepa osavalla õigusaktid

Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskuse põhimäärus

Palade Lasteaia põhimäärus

Palade Põhikooli põhimäärus

Suuremõisa Lasteaed-Põhikooli põhimäärus

Palade Loodushariduskeskuse põhimäärus