Hiiumaa koolivõrgu analüüs

16.12.22

 

Riigi Tugiteenuste Keskuse korraldatud taotlusvoorust „Kohaliku  ja regionaalsee arendusvõimekuse tõstmine "  toetatakse ESF rahastusest Hiiumaa koolivõrgu analüüsi.

Hiiumaa valla üldhariduskoolivõrk on ajalooliselt välja kujunenud ja püsinud pikka aega suuremate muutusteta. Vallas on 6 munitsipaalkooli: Kärdla Põhikool, Käina Kool, Emmaste Põhikool, Lauka Põhikool, Palade Põhikool ja Suuremõisa Lasteaed-Põhikool. Kõik nimetatud on põhikoolid ja asuvad piirkondlikes keskustes. Suuremõisa põhikooli osas saab õppida kuni 6. klassini, ülejäänud munitsipaalkoolides on 3 põhikooliastet. Hetkeseisuga on Hiiumaa munitsipaalkoolides kokku 700 õpilast. Kärdlas asub saare ainus, 2016.aastal riigigümnaasiumi staatuse saanud Hiiumaa Gümnaasium, kuid esitatav taotlus käsitleb ainult kohaliku omavalitsuse pidada olevaid munitsipaalkoole.

Üldharidusvõrgu kujundamine on kohaliku omavalitsuse jaoks väga oluline küsimus, mille jaoks on vajalik nii probleemkohtade analüüs kui ka tulevikuarengute prognoosimine. Viimati on Hiiumaa koolivõrku analüüsitud aastal 2005 (Hiiumaa üldhariduskoolide koolivõrgu arengukava 2005-2014).

Analüüsi eesmärgiks on:

  • kaardistada Hiiumaa munitsipaalkoolid ning analüüsida nende täituvust, ruumikasutust ja tulevikuperspektiive;
  • analüüsida rahvastikuarengute (sh rände) mõju Hiiumaa koolivõrgule ja koostada perspektiivse teenusevajaduse prognoos õppeaastateks 2021/2022 kuni 2034/2035;
  • lähtuvalt teenusevajaduse prognoosist pakkuda lahendusi võimalikeks muudatusteks ja ümberkorraldusteks. Seejuures arvestades teiste hariduskorraldust mõjutavate aspektidega nagu uuenenud õpikäsitus, kogukondade vajadused, hariduspoliitilised suundumused, kuluefektiivsus jms tegurid;

Lahendustes peavad sisalduma soovitused koolipidajale, mida teha, kui õpilaste arv väheneb ning kvalifitseeritud õpetajaid ja tugispetsialiste ei jätku; millise hetkeni on mõistlik kooli pidada ja millal enam mitte, et tagada konkurentsivõime ja kvaliteet. Analüüs on sisendiks otsuste tegemiseks valla haridusvõrgu tuleviku osas.

Analüüs peab valmima 2022 veebruaris.

Projekti kogumaksumus on 14400 eurot – sellest  12240 eurot on projekti toetus ja 2160 eurot  omaosalus.