Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Partsi 2 kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516, aadress
Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald, Harju maakond) poolt 30.09.2021 esitatud Partsi
2 kruusakarjääri keskkonnaloa muutmise taotlus (nõuetekohane taotlus T/KL-1010583
registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 03.12.2021 dokumendina nr DM-
117315-12) on võetud menetlusse.

Partsi 2 kruusakarjäär asub Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Partsi külas riigiomandis oleval
Karjääriallika kinnistul (katastrinumber 20501:001:0469). Aktsiaselts KIIRKANDUR omab
Partsi 2 kruusakarjääri keskkonnaluba HIIM-017. Taotletava mäeeraldise pindala on 7,40 ha ja
mäeeraldise teenindusmaa pindala on 12,02 ha. Seisuga 30.09.2021 jääkvaru plokkides
järgmine:
1 plokk: ehitusliiv, aktiivne tarbevaru – 14 tuh m³,
3 plokk: ehitusliiv, aktiivne tarbevaru – 106,1 tuh m³,
4 plokk: ehituskruus, aktiivne tarbevaru – 34 tuh m³.

Ehitusliiva kaevandatav kogus on 120 tuh m3 ja ehituskruusa kaevandatav kogus on 34 m3.
Kaevandatud maavara kasutatakse kruusateede ehituseks ja remondiks. Kaevandatud maa
korrastatakse metsamaaks. Keskkonnaluba HIIM-017 kehtib kuni 01.11.2022. Loa muutmisega
soovitakse keskkonnaluba pikendada 15 aasta võrra.