Käina osavalla valitsus

Käina vallamaja asub aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, 92101 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon    

 E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Omar Jõpiselg

516 5600

omar.jopiselg@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine
koostöös hallatavate asutustega.

Sekretär

Anne Sarapuu

462 2888

anne.sarapuu@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni
registreerimine, rahvastikuregistri küsimused,
tõendite ja õiendite väljastamine. Osavalla
dokumendiringluse korraldamine,
dokumendiregistri pidamine.

Kantselei on avatud E,T,N kell 9–14 

Maaspetsialist

Merilin Kaevandes

462 2882

merilin.kaevandes@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maaküsimustes, taotluste
menetlemine, maamaksu algandmete
kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
d
etailplaneeringute menetlemine.
aadressandmete toimingud.

Ehitusspetsialist

Veronika Kaevandes

462 2882

veronika.kaevandes@hiiumaa.ee

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. 
Projektide eestvedamine. Hajaasustuse programmi

koordineerimine osavallas.

Sotsiaaltööspetsialist

Heli Tuisk

462 2883
5349 0389

heli.tuisk@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine,
sotsiaaltoetuste määramine ja -teenuste
korraldamine. Noore pere korterite välja
andmise korraldamine.

Haldusjuht

Tõnu Koppel

5464 0223

tonu.koppel@hiiumaa.ee

Osavalla heakorra tagamine, jäätme-
majanduse korraldamine. Osavalla hoonete,
muu kinnisvara ja sõidukite korrashoiu ja
hoolduse korraldamine. Osavalla teede
hooldus- ja ehitustööde korraldamine ning
liikluskorraldus. Tänavavalgustuse ehituse,
hoolduse ja arenduse korraldamine.
Osavalla katlamajade hoolduse, töökorra
ja järelevalve tagamine. Koostöö osavalla
hallatavate asutustega. 

Autojuht-  heakorratöötaja

Kalev Taelma

526 5640526 5640

 

Osavalla haljasalade niitmine ja korrashoid,
puude langetamine ja võsa eemaldamine.
Haljastustööde, avalike prügikastide
tühjendamise korraldamine. Osavalla
kalmistute korrashoiutööd.
Transport- ja ehitustööd.

 

Käina osavalla valitsus

Hiiu mnt 28, Käina alevik, 92101 Hiiumaa
Registrikood: 77000559
Telefon:  462 2888   Faks:  462 2885
E-post: kaina@hiiumaa.ee

Käina osavalla hallatavad asutused

    

Käina vallamaja