Pühalepa osavalla valitsus

Pühalepa vallamaja asub aadressil Vallamaja, Tempa küla, 92348 Hiiumaa. Kodanike vastuvõtt E–N kl 9–12 ja 13–17, R kl 9–14.

Teenistuskoht

Nimi

Telefon              

E-post

Lisainfo

Osavallavanem

Liili Eller

503 4688
463 6841

liili.eller@hiiumaa.ee

Osavalla juhtimine, arendamine ja majandus-
tegevuse korraldamine, osavalla personali-
küsimused. Osavalla hallatavate asutuste
tegevuse tagamine. Osavalla eelarve
koostamise ja täitmise korraldamine
koostöös hallatavate asutustega. Piirkondlike
projektide kirjutamine ja läbiviimise
korraldamine. Hiiumaa valla esindamine
MTÜs Hiiukala. 

Sekretär

Katrin Paat

463 6840
5342 3573

katrin.paat@hiiumaa.ee

Elanike teenindamine: sünni registreerimine,
rahvastikuregistri küsimused, tõendite ja
õiendite väljastamine. Osavalla dokumendi-
ringluse korraldamine, dokumendiregistri
pidamine. 

Maaspetsialist

Mai Julge

463 6845
504 2390

mai.julge@hiiumaa.ee

Elanike nõustamine maa küsimustes ning
taotluste menetlemine, maamaksu algandmete
kontrollimine, kinnistusraamatu toimingud,
aadressandmete toimingud,
detailplaneeringute menetlemine.

Ehitusspetsialist

Hector Otero Jimenez

463 6846
5363 3373

hector-otero.jimenez@hiiumaa.ee

Ehitusprojektide kontrollimine ja ehitusalane
nõustamine. Projekteerimistingimuste
koostamine. Hajaasustuse programmi
koordineerimine osavallas. Osavalla ehitus-
projektide asjaajamine ja järelevalve.

Sotsiaaltööspetsialist

Urme Soonvald

463 6844
521 0997

urme.soonvald@hiiumaa.ee

Osavalla elanike sotsiaalnõustamine, sotsiaal-
toetuste määramine ja -teenuste korraldamine.

Haldusjuht

Argo Valgma

5911 6641

argo.valgma@hiiumaa.ee

Osavalla heakorra tagamine, jäätmemajanduse
korraldamine. Osavalla kinnisvara ja sõidukite
korrashoiu ja hoolduse korraldamine. Osavalla
teede hooldus- ja ehitustööde korraldamine
ning liikluskorraldus. Tänavavalgustuse
ehituse, hoolduse ja arenduse korraldamine.
Osavalla katlamajade hoolduse, töökorra ja
järelevalve tagamine. Koostöö osavalla
hallatavate asutustega. Valla tervise- ja
spordiobjektide hooldus ja arendus koostöös
Paluküla Terviserade haldusjuhiga.

Heakorratöötaja

Kristjan Strutinski

5382 0805

kristjan.strutinski@hiiumaa.ee

Osavalla haljasalade niitmine ja korrashoid,
puude langetamine ja võsa eemaldamine.
Haljastustööde, avalike prügikastide
tühjendamise korraldamine. Osavalla
kalmistute korrashoiutööd. Transport- ja
ehitusööd.

Paluküla terviseraja haldusjuht

Aivo Pere

503 0037

aivo.pere@hiiumaa.ee

 

 

Pühalepa osavalla valitsus

Vallamaja, Tempa küla, 92348 Hiiumaa
Registrikood: 77000542
Telefon: 463 6840; 5342 3573  Faks: 463 6848
E-post: pyhalepa@hiiumaa.ee

 

Pühalepa osavalla hallatavad asutused