Lairibavõrgu arendamise uuring

Projekti elluviimise aeg 24.04.2018–24.04.2020
Kogumaksumus: 11 731,20 sellest toetus LEADERi meetmest 10 558,08 eurot
Koos info- ja kommunikatsioontehnoloogia rakenduste senisest ulatuslikuma kasutamisega on kaasnenud vajadus edastada üha suuremaid andmemahte. Tarkade töökohtade loomine avalikus ja erasektoris eeldab piisavat andmeedastuse võimekusega ühenduste olemasolu. Kaasaliikumine koos muutustega ja teenuste kättesaadavuse arendamine nõuab investeeringuid nii lairibaühenduste loomisesse kui teenuste osutamisega seotud tehnoloogilistesse lahendustesse. IKT ei ole kohaliku omavalituse ülesanne, samas on omavalitsus huvitatud, et ka valla turutõrke piirkondades toimuks jätkusuutlik areng. 
Et saada adekvaatset ülevaadet, kui palju tegelikult on nõudlust turutõrke piirkonnas kaasaegse andmeedastusteenuse järele ning mis oleks optimaalsemad lahendused, mil viisil, mis kuludega teenus jõuaks klientideni, tehti Hiiumaal lairibavõrgu arendamise uuring. 
Lisaks valmis projekti raames Hiiumaal lairibavõrgu arendamise teostatavusuuring (kava) kaasaegsete võrkude planeerimiseks turutõrke piirkondadesse: tehnilised lahendused, finantseerimislahendused, organisatoorsed lahendused.