Lastekaitse

Laste heaolu spetsialisti töö eesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Lastekaitseseadus ütleb, et: 

  • igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule;

  • igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta;

  • kõigis lapsi puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid;

  • igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes ning õigus väljendada oma vaateid.

Ennetamine

Lapse õiguste ja heaolu tagamiseks tuleb ennetada lapse heaolu ja arengut ohustavaid riske.

Parim viis ennetada lapse abivajadust on ära hoida last kahjustavat olukorda. Probleeme ennetada on alati kasulikum kui tegeleda tagajärgedega. Seetõttu on tähtis probleeme võimalikult varakult ära tunda ja õigeaegselt sekkuda.

Koostöö

Lapse õiguste ja heaolu tagamiseks peavad riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud tegema omavahel valdkondadeüleselt koostööd kõigi lastele suunatud meetmete planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last kasvatavaid isikuid, huvirühmi ja avalikkust.

Teavitamine

Abivajavast lapsest teavitamine on lastekaitse seadusest tulenevalt iga inimese kohustus. 
ABIVAJAVAST LAPSEST teata vallavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale. 
HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST teata politseile.

Iga inimese kohustus on lastekaitse seadusest tulenevalt abivajavast lapsest teatada.

Tagasisidevorm

Kui soovid anda tagasisidet lastekaitseteenuse kohta Hiiumaa vallas või Sul on küsimusi, saad seda teha siin. Soovi korral saad tagasisidet jätta anonüümselt. Kui soovid küsimusele vastust või oma kirjale tagasisidet, jäta palun oma kontaktandmed.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.