ISTE teenusemudeli tutvustus

8.05.24

Hiiumaa Vallavalitsus osaleb projektis "ISTE" ehk "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses".

Projekti kestus on 01.01.2023- 31.12.2024

Eesmärk on katsetada SKA ja KOV-ide koostöös uue isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust (teenusmudeli kasutuselevõtmist ja juurutamist) omavalitsustes. Eelkõige on eesmärk katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on omavalitsus.

Projekti sihtrühmaks Hiiumaa vallas on 5 inimest. Katsetatava isikukeskse teenusmudeli sihtrühm on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

  • ta on vähemalt 16-aastane
  • tal ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
  • sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest:
    • ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajavad vähesema toetusega teenust) või    
    • ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või
    • ta vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA teenuste konsultandi (SKA poolne juhtumikorraldaja) hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid integreeritud teenuseid.

Erihoolekande teenusmudeli piloteerimises osalev abivajaja ei tohi samaaegselt saada erihoolekande- või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid praeguses riiklikus süsteemis. Samuti ei tohi teenusmudelis osalev abivajaja saada samaaegselt samalaadseid teenuseid mitme välisrahastusel (sh Euroopa Sotsiaalfondist) rahastatava tegevuse raames. 

Projekti rahastatakse ESF vahenditest '' TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus"  alategevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine"

Baasteenuse osutajaks Hiiumaa vallas on Hiiumaa Sotsiaalkeskus
Lisateenuskomponentide pakkujad: Hiiumaa Sotsiaalkeskus, MTÜ Jääk ja Praak, MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus

Hinnakiri: ISTE 2023-2024 komponendid ja hinnakiri 2023-2024

Lisainfo: sotsiaaltööspetsialist Pille Näksi pille.naksi@hiiumaa.ee; 5855 3736
Rohkem pilootprojekti kohta leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.