Surma registreerimine

Teenuse üldandmed

Surma registreerimise avaldus esitatakse perekonnaseisuasutusele  seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele.

Surma registreerimise avalduse blankett (PDF formaadis)

Kestvus

Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.
Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 3 tööpäeva.

Hind

Riigilõivuvaba

Õigusaktid

•    Perekonnaseadus     
•    Perekonnaseisutoimingute seadus       
•    Rahvastikuregistri seadus             
•    Nimeseadus             
•    Riigilõivuseadus            

Teenuse taotlemine kohalpeal

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek

Vastutajad:   Riina Lilleõis  perekonnasesiutoimingute- ja personalispetsialist, tel 463 6084
                         Helika Villmäe vallasekretäri abi, tel 463 6084

Aadress: Kärdla linn, Keskkväljak 5a,  Hiiumaa vald Hiiumaa

Vastuvõtuajad:    E 10 -12 ja 14- 16
                                 T 14 – 18
                                 K ,N 10 – 12 ja 14-16
                                 R 10 – 13.

Kokkuleppel ametnikega on võimalik teostada vajalik toiming väljaspool vastuvõtuaega.

Vajaminevad dokumendid:

•    Surnu isikut tõendav dokument (pass ja/või ID-kaart)
•    Arstlik surmateatis
•    Avaldaja isikut tõendav dokument

Võimalusel esitatakse surnu abielu tõendav dokument.

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.

 Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus

Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

Esmane surmatõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Surmatõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku surmakande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.