Turvalisuse nõukogu

Hiiumaa turvalisuse nõukogu on moodustatud Hiiumaa Vallavalitsuse 7. detsembri 2022 korraldusega nr 720. 
 
Hiiumaa turvalisuse nõukogu koosseis:
1. turvalisuse nõukogu esimees vallavanem Hergo Tasuja; 
2. turvalisuse nõukogu koordinaator ennetusspetsialist Martina Martinson-Nigu; 
3. abivallavanem Üllar Laid; 
4. abivallavanem Liisi Mäeumbaed; 
5. vallavolikogu aseesimees Tõnis Paljasma; 
6. Päästeameti Lääne päästekeskuse juht Hannes Aasma; 
7. Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonna juht Moonika Raudsepp; 
8. sihtasutus Hiiumaa Haigla juhatuse liige Riina Tamm; 
9. Kaitseliidu Lääne maleva malevapealik Andres Välli;
10. Riigihalduse Lääne regiooni esindaja Jaan Leivategija; 
11. Hiiumaa valla psühholoog.
 
Nõukogu ülesanne on: 
kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;
koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, terviseedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes; 
seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;
soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist; 
täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.