Vallavalitsuse 6. oktoobri istungilt

1.Kasutusloa andmine 

Otsustati anda kaks kasutusluba: 

  • Hiiumaa Spordikeskusele (ehitisregistri kood 121293509) aadressiga Hiiumaa vald, Kärdla linn, Põllu tn 27. 

  • rajatistele vee- ja kanalisatsioonitorustik (ehitisregistri kood 221314928, 221314922) aadressiga Hiiumaa vald, Kärdla linn, Nuutri tn 11/Põllu tn 25/Põllu tn 27/Nuutri haljasala H1/Nuutri tn T2/Põllu tänav/Põllu tn T2 

2. Nõusoleku andmine sise- ja välikoristusteenuse lepingu sõlmimiseks 
Otsustati lubada Hiiumaa Spordil sõlmida leping Korrashoid OÜ-ga (registrikood 12972926) sise- ja välikoristusteenuse saamiseks. Teenuse maksumus Hiiumaa Spordikeskuse sise- ja välikoristusele on 26715 eurot 58 senti. Summale lisandub käibemaks.   

3. Aasta isa tunnustusürituse toetamine 
Otsustati toetada Aasta isa 2021 tunnustusürituse korraldamist 1000 euroga ja eraldada nimetatud summa üldvalitsuse eelarve tegevusalalt 08600.  

4. Koostöökokkuleppe sõlmimine riigihanke „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" tegevuste elluviimiseks 
Otsustai sõlmida koostöökokkulepe mittetulundusühinguga Eesti Külaliikumine Kodukant (registrikood 80036845) riigihanke „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" tegevuste elluviimiseks alates 01.09.2021 kuni 01.11.2023. 

5. Bussiootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks lepingu sõlmimine 
Otsustati lubada Emmaste Osavalla Valitsusel sõlmida leping Kirsi Turismitalu OÜ-ga bussiootepaviljonide hankimiseks ja paigaldamiseks. Teenuse maksumus on 9900 eurot (teenuse maksumusele ei lisandu käibemaksu, sest teenuse osutaja ei ole käibemaksukohuslane).  

6. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Otsustati anda nõusolek Hiiumaa vallas Haldi külas asuva Seere kinnisasja (registriosa 153233, katastritunnus 17501:001:0545, pindala 12,92 ha, sihtotstarve maatulundussmaa 100%) jagamiseks.Määrata jagamise tulemusel moodustatavate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed alljärgnevalt: 

  • lähiaadress Seere, sihtotstarve maatulundusmaa 100%; 

  • lähiaadress Meistri, sihtotstarve maatulundusmaa 100%. 

7. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks (Vabaduse tn 66)  
Otsustati määrata eraisiku omandis oleva ehitise teenindamiseks vajalik maa riigimaale hoonestusõiguse seadmiseks Kärdla linnas alljärgnevalt: 

  • lähiaadress: Vabaduse tn 66 (katastritunnus 37101:008:0018); 

  • pindala: 2051 m²; 

  • sihtotstarve: elamumaa 100%; 

  • maa maksustamishind: 1580 eurot; 

  • ehitisregistri andmed: hoonestusõigusega koormataval maal paikneb elamu (kood 115011743). 

8. Kõrgessaare osavallas korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamine 
Otsustati vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks jäätmevaldaja.  

9. Sääre kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada avaliku kasutamise ja tee hooldamise eesmärgil Hiiumaa valla kasuks isiklik kasutusõigus Kalana külas asuvale Sääre maaüksusele (katastritunnus 39201:001:0618, pindala 355 m2, sihtotstarve elamumaa). Isikliku kasutusõiguse sisuks on maa-alal Kalana-Metsavahi tee (teeregistri number 3920045) avalikes huvides kasutusõigus. Isikliku kasutusõiguse ala (koormatav ala) pindala on 60 m², pikkus 12 m, laius 5 m; 

10. Viu kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine  
Otsustati seada avaliku kasutamise ja tee hooldamise eesmärgil Hiiumaa valla Kalana külas asuvale Viu kinnisasja (registriosa nr 1178133) koosseisus olevale Viu maaüksusele (katastritunnus 39201:001:0558, pindala 6498 m2, sihtotstarve elamumaa). Isikliku kasutusõiguse sisuks on maa-alal Kalana-Metsavahi tee (teeregistri number 3920045) avalikes huvides kasutusõigus. Isikliku kasutusõiguse ala (koormatav ala) pindala on 216 m², pikkus 36 m, laius 6 m.  

11. Konteinersoojaku ostmine  
Otsustati lubada Pühalepa Osavalla Valitsusel sõlmida leping Osaühinguga United Capital konteinersoojaku soetamiseks. Teenuse maksumus on 12 472 eurot, millele lisandub käibemaks.  

12. Hiiumaa Vallavalitsuse 31. märtsi 2021 korralduse nr 180 „Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega" muutmine 
Otsustati muuta Hiiumaa Vallavalitsuse 31. märtsi 2021 korralduse nr 180 „Vallavara koormaimine isikliku kasutusõigusega" punkti 3 seoses Lõkke tee isikliku kasutusõiguse ala muutmisega ja sõnastada see alljärgnevalt:  

  • Seada isiklik kasutusõigus Enefit Connect OÜ (registrikood 16130213, aadress Veskiposti tn 2, Tallinn) kasuks Männamaa külas asuvale Lõkke tee kinnistule (registriosa nr 1298633, katastritunnus 36801:001:0558, pindala 1343 m², sihtotstarve transpordimaa 100%).   

13. Projekteerimistingimuste andmine  
Otsustati anda projekteerimistingimused Hiiumaa vallas Aadma külas Helbi maaüksusele (katastritunnus 36801:001:1280) elamu püstitamiseks.  

14. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Otsustati kiita heaks Taavi Laidi hajaasustuse programmi projekti aruanne ja kinnitada projekti maksumus summas 1746,70 eurot, millest toetus on 1170,29 eurot. Maksta välja projekti lõppmakse summas 91,28 eurot.  

15. Käina Spordikeskuse katlamajale puiduhakke ostmiseks lepingu sõlmimine 
Otsustati lubada Käina Osavalla Valitsusel sõlmida leping Mullaabi OÜ-ga Käina Spordikeskuse katlamajale puiduhakke ostmiseks 2021/2022.a. kütteperioodiks. Teenuse maksumus on 30 eurot//Mwh, millele lisandub käibemaks.  

16. 2021. aasta I lisaeelarve alaeelarvete detailse jaotuse kinnitamine  
Otsustati kinnitada alaeelarvete detailne jaotus.