Biojäätmete liigiti kogumist tuleb hakata kinnitama

Jäätmed tuleb sortida tekkekohas. Väga oluline on, et olmejäätmetest sorteeritakse välja biojäätmed. Biojäätmetega segunenud olmejäätmed rikuvad ära ka sellised jäätmed, mida muidu saaks ringlusesse suunata. 

Biojäätmete üleandmise kohustusest jäätmevedajale vabastatakse ainult need isikud, kes oma kodus aia- ja toidujäätmeid komposteerivad, nemad eraldi biojäätmete konteinerit muretsema ei pea.  

Hiiumaa vallavalitsus palub kõigil jäätmevaldajatel esitada kinnitus biojäätmete kompostimise kohta esimesel võimalusel. Võimalusel lisada tõend kompostri või kompostimise kohta (pildi lisamine ei ole kohustuslik, aga annab hea ülevaate kompostimistingimuste kohta Hiiumaa vallas).   

Kinnitust saab esitada jäätmevaldajate registri iseteeninduskeskkonna kaudu kinnistu omanik või isik, kes on jäätmevaldajate registris jäätmevaldajaks registreeritud:  

Minu jäätmetekkekohadàkompostimineàvali kinnistu, kus kompostidàtaotle kompostimistàvali fail (saad lisada pildi oma kompostimisest, ei ole kohustuslik)àkinnitused (tee linnukesed)à ESITA kinnitus.  

Kellel arvuti kasutamise võimalust ei ole, saab kompostimise kinnituse esitada oma piirkonna vallamajas kohapeal või kui iseteeninduskeskkonna kaudu kinnitust eistada ei õnnestu, siis täita Hiiumaa valla kodulehel olev blankett (https://vald.hiiumaa.ee/dokumendid-vormid-keskkond) ja edastada see allkirjastatuna valitsus@hiiumaa.ee

Lisaküsimuste korral ja konteineri broneerimiseks biojäätmete kogumise eesmärgil pöörduge Hiiumaa valla jäätmespetsialisti Kadri Aljase poole: kadri.aljas@hiiumaa.ee; tel 5340 6199.  

Käesoleva aasta lõpuks peavad Hiiumaal kõik jäätmevaldajad söögi- ja sööklajäätmed eraldi koguma, andma need üle jäätmevedajale või kompostima nõuetekohaselt koduaias. 

Hiiumaal on biojäätmete liigiti kogumine kohustuslik alates 1. jaanuarist 2020. See kohustus kehtib nii asutustele, ettevõtetele, kortermajadele, toitlustusasutustele kui ka erakinnistutele. Hiljemalt 31. detsembriks 2023 on kõikjal Eestis kohustus korraldada tekkekohalt biojäätmete liigiti kogumine.  

Biojäätmete liigiti kogumise nõudest tulenevalt kaardistab Hiiumaal vallavalitsus koostöös jäätmevedajaga biojäätmete liigiti kogumist. Jäätmevaldajal on õigus kohapeal biojäätmed kompostida, kui see vastab Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjaga sätestatud nõuetele. Biojäätmete viskamine muu prügi hulka on seadusega keelatud! 

Kinnistutel, kus puudub kompostimise võimalus, peab biojäätmed konteineriga üle andma jäätmevedajale. Selleks tuleb ühendust võtta Hiiumaa piirkonna jäätmevedajaga (Eesti Keskkonnateenused AS) ja sõlmida lepingulisa biojäätmete üleandmiseks (435 5025; hiiumaa@keskkonnateenused.ee). Hiiumaa jäätmejaamas on veel saadaval tasuta kasutamiseks konteinerid biojäätmete liigiti kogumiseks ja üleandmiseks jäätmevedajale. 

Kompostimise kinnituse küsimise aluseks on Jäätmeseadus § 12 lg-d 1 ja 2, § 31 lg 4, § 13612 ja § 119 lg 4 ning Hiiumaa jäätmehoolduseeskiri § 4 lg 1, § 6 lg 1, § 9, § 17 lg 2 p 3.