Vallavalitsuse 1. septembri istungilt

1. Vallavalitsuse muudatusettepanekud volikogu eelnõudele 

Otsustati teha muudatusettepanekud: 

 • Hiiumaa valla 2021. aasta I lisaeelarve eelnõule, 

 • Hiiumaa vallavolikogu 31.10.2018 määruse nr 39 „Hiiumaa valla arengukava 2035+" muutmise eelnõule. 

2. Volikogu eelnõud 
Otsustati esitada Hiiumaa vallavolikogule eelnõud: 

 • Kõrgessaare vallavalitsuse 27.05.2009 korraldusega nr 164 kehtestatud Uue-Hendriku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, 

 • Hoonestusõiguse seadmine Hiiu tn 1a kinnistule, 

 • Vallavara võõrandamiseks elektroonilise enampakkumise korras nõusoleku andmine, 

 • Ollima kuuri kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine, 

 • Vallavara tasuta võõrandamine, 

 • Hoonestusõiguse seadmine Spordi tn 8 kinnistule, 

 • Vallavara otsustuskorras soodustingimustel kasutusse andmine, 

 • Otsa maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, 

 • Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega, 

 • Hiiumaa valla perearstiteenuse toetuse maksmise kord. 

3. Kärdla kultuurikeskuse juhataja ametist vabastamine 
Vabastati alates 31. augustist 2021 Margarita Korol Kärdla kultuurikeskuse juhataja ametikohalt ja määrati juhataja asendajaks vallavalitsuse kultuurispetsialist Eve Ellermäe kuni põhikohaga direktori ametisse kinnitamiseni. 

4. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Kiideti heaks kolm hajaasustuse programmi projekti aruannet. 

5. Avaliku ürituse loa andmine 
Anti avaliku ürituse luba: 

 • Kauni muusika mittetulundusühingule „Sõru Jazz 2021" korraldamiseks Pärna külas Sõru paadikuuris 2. septembril kl 11st kuni 6. septembril kl 15ni. 

 • Päästeametile „Hiiumaa koolide KEAT võistluspäev" korraldamiseks Kärdla linnapargis 7. septembril kl 9–16. 

6. Hiiumaa sotsiaalkeskuse koosseisu kinnitamine 
Kinnitati alates 1. septembrist 2021 Hiiumaa sotsiaalkeskuse koosseis: 

 • juhataja, 

 • lastekeskuse juht, 

 • hoolekandeteenuste juht, 

 • tugiteenuste juht (0,5 töökohta), 

 • päevakeskuse juht, 

 • lapsehoidja  (4 töökohta), 

 • tegevusjuhendaja (16 töökohta), 

 • huvijuht (0,5 töökohta), 

 • sotsiaalpedagoog, 

 • MDFT terapeut (0,6 töökohta), 

 • sotsiaaltöötaja (0,4 töökohta), 

 • psühholoog (0,4 töökohta),  

 • personali- ja dokumendihalduse spetsialist, 

 • omastehoolduse spetsialist (0,5 töökohta), 

 • logopeed (0,3 töökohta), 

 • meditsiiniõde (0,25 töökohta), 

 • kasvataja (11 töökohta), 

 • hooldustöötaja (4,2 töökohta), 

 • perenaine (1,5 töökohta), 

 • koristaja (3,15 töökohta),   

 • kütja-majahoidja (0,5 töökohta), 

 • pansionaadi perenaine (0,5 töökohta), 

 • abitööline (1,5 töökohta), 

 • hooldustöö spetsialist (2 töökohta), 

 • tegevusjuhendaja abiline (2,5 töökohta), 

 • tugiisik (2 töökohta), 

 • kokk. 

7. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Anti nõusolek Kõpu küla Pihla kinnisasja (pindala 25,04 ha, maatulundusmaa) jagamiseks: Pihla ja Pihlapuu. 

8. Meremetsa kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine 
Katkestati eelnõu lugemine. 

9. Projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused Tahkuna küla Mihkeli maaüksusele elamu rajamiseks. 

10. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu kohustuse puudumisel 
Anti projekteerimistingimused Luguse küla Jõeääre maaüksusele elamu püstitamiseks. 

 11. Käina alevikus Mere tn 26 maaüksusele projekteerimistingimuste andmine 
Anti projekteerimistingimused Käina aleviku Mere tn 26 maaüksusele suvemaja püstitamiseks. 

12. Projekteerimistingimuste andmine detailplaneeringu olemasolul 
Anti projekteerimistingimused Orjaku küla Mõisakoha maaüksusel planeeringuala hoonestusala tingimuste täpsustamiseks. 

13. Katastriüksuse piiride muutmine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Muudeti Kärdla Sadama tn 6 (pindala 3584 m2, elamumaa) ja Sadama tn 6a (pindala 287 m2, elamumaa) katastriüksuste vahelisi piire. 

14. Riigihanke korraldamine 
Korraldatakse avatud hankemenetlusega hange „Kärdla linna tänavate ja teede talihooldus 2021-2022". 

15. Pakkumuse edukaks tunnistamine  
Tunnistati lihthankes „Kärdla Põhikooli ehitustööde järelevalveteenused" (viitenumber 239881) edukaks pakkuja Pikk Silm OÜ (14195935) pakkumus nr 343247, kui hindamise kriteeriumide kohaselt majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 37 000 eurot (ilma käibemaksuta). 

16. Hiiumaa spordikooli õppetasu kinnitamine 
Vastavalt kooli hoolekogu ettepanekule kinnitati Hiiumaa spordikooli õppetasuks 2021/2022 õppeaastal 1. septembrist 31. detsembrini õpilase kohta 15 eurot kuus, k.a täiskasvanud ja alates 1. jaanuarist 2022 iga eriala kohta 15 eurot kuus (v.a ratsutamise eriala). Kabe erialal on õppimine tasuta. Purjelauasõidu täiskasvanute õppetasu on 50 eurot kuus, isiklikku varustust omavatel treenijatel on õppetasu 30 eurot kuus. 

17. Katastriüksuste lähiaadressi muutmine 
Muudeti Esikülas asuvate Heilo katastriüksuste lähiaadressid ja määrati uueks lähiaadressiks Võsa.