Vallavalitsuse 15. septembri istungilt

1. Emmaste põhikooli koosseisu kinnitamine 

Saadeti eelnõu teisele lugemisele.  

2. Käina kooli koosseisu kinnitamine 
Saadeti eelnõu teisele lugemisele. 

3. Palade põhikooli koosseisu kinnitamine 
Saadeti eelnõu teisele lugemisele. 

4. Suuremõisa lasteaed-põhikooli koosseisu kinnitamine 
Saadeti eelnõu teisele lugemisele. 

5. Eestkostja ülesandeid täitva isiku määramine 
Määrati Hiiumaa vallavalituse kaudu eestkostel oleva inimese eestkostjaks vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit. 

6. Riigihanke „Emmaste põhikooli ventilatsioonisüsteemi ehitamine" korraldamine 
Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange Emmaste põhikooli ventilatsioonisüsteemi ehitamiseks. 

7. Projekteerimistingimuste andmine  
Anti projekteerimistingimused: 

  • Paope küla Uuelepiku maaüksusele elamu rajamiseks, 

  • Mäeltse küla Liisu maaüksusele abihoone püstitamiseks. 

8. Riigihanke pakkumuse tagasilükkamine ning hankemenetluse lõpetamine 
Lükati tagasi OÜ Ösel Projekt esitatud pakkumus „Käina huvi- ja kultuurikeskuse rekonstrueerimise 3. etapp" ja lõpetada hankemenetlus ilma lepingut sõlmimata, kuna pakkumuse maksumus ületas hankelepingu maksumust. 

9. Avaliku ürituse loa andmine 
Anti Hiiumaa Tarbijate Ühistule avaliku ürituse luba Hiidlaste sügislaada korraldamiseks Kärdla keskväljakul 18. septembril kell 10–14. 

10. Õppetasu kinnitamine Hiiumaa Spordikooli ratsutamise erialal 
Vastavalt Hiiumaa spordikooli ja Soo-Oru Tallid OÜ vahelisele lepingule on ratsutamise treeningvahendite ja -rajatiste kasutamise võimaldamise tasu võimalik muuta kord õppeaastas maksimaalselt 10% aastas.  

Kinnitati Hiiumaa spordikooli ratsutamise eriala õppetasud alates 1. novembrist 2021: 

  • trenn kord nädalas talli hobusel 14.52 eurot/kord; kaks korda nädalas 13.31 eurot/kord; kolm korda nädalas 12,10 eurot/kord; 

  • trenn kord nädalas oma hobusel 7.26 eurot/kord; kaks korda nädalas 6.65 eurot/kord; kolm korda nädalas 6.05 eurot/kord. 

11. Katastriüksuse lähiaadressi määramine 
Määrati Kalgi küla Kalgi katastriüksuse (63902:001:0625, maatulundusmaa) uueks lähiaadressiks Uue-Kalgi. Tegemist on Kalgi kinnistust eraldatud katastriüksusega, mis vajab eristatavat lähiaadressi. 

12. Kinnisasja jagamine, lähiaadressi ja sihtotstarbe määramine 
Anti nõusolek Soonlepa küla Tooma kinnisasja (üldpind 13,41 ha, maatulundusmaa) jagamiseks: Tooma, Särasambliku ja Käokeele (kõik maatulundusmaa). 

13. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Kiideti heaks üks hajaasustuse programmi projekti aruanne.  

14. Suuremõisa noortekeskuse soojatrassi ehitusteenuse lepingu sõlmimine 
Otsustati sõlmida leping OÜga Dagosan Suuremõisa noortekeskuse soojatrassi ehitusteenuse saamiseks hinnaga 32 700 eurot, lisandub käibemaks. 

15. Meremetsa kinnisasjale Hiiumaa valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine 
Seati avaliku kasutamise ja tee hooldamise eesmärgil Hiiumaa valla kasuks avalikes huvides kasutusõigus Kalana küla Meremetsa kinnisasjal asuvale Kalana–Metsavahi teele (teeregistri number 3920045).