Vallavalitsuse 22. septembri istungilt

1. Avaliku ürituse loa andmine 

Anti mittetulundusühingule Hiiumaa jooksugrupp avaliku ürituse luba Tahkuna maastikujooksu korraldamiseks 2. oktoobril kell 11.30–15. 

2. Projekteerimistingimuste andmine  
Anti projekteerimistingimused Kalana küla Taga-Puumetsa maaüksusel planeeringuala hoonestuslaadi ning arhitektuuriliste ja ehituslike tingimuste täpsustamiseks. 

3. Vallavara koormamine isikliku kasutusõigusega 
Otsustati seada isiklik kasutusõigus OÜ Elektrilevi kasuks Reigi küla Kootsaare tee L2 kinnistule (pindala 8279 m², transpordimaa) 10 kV pingega elektrimaakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks. 

4. Hajaasustuse programmi aruande kinnitamine 
Kiideti heaks viis hajaasustuse programmi projekti aruannet.  

5. Hiiumaa vallavalitsuse korralduse muutmine 
Muudeti Hiiumaa vallavalitsuse korralduse nr 657 "Emmaste osavalla asutuste ruumide ja teenuste kasutamise hinnakirja kehtestamine" punkti 1.9.1.3: ööbimine noortekeskuses 10 eurot/inimene/öö, sisaldab köögi kasutamist ja pesemisvõimalust. 

6. Pileti hinna ja giiditeenuse hinna kehtestamine Sõru muuseumis 
Kehtestati Sõru muuseumi piletihinnad:  

 • täiskasvanud 3 eurot, 

 • õpilased ja pensionärid 2 eurot, 

 • perepilet 7 eurot, 

 • grupipilet alates 10 inimesest 2 eurot /inimene. 

Neid hindasid ei rakendata eelkooliealistele lastele, Hiiumaa valla põhikoolide ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilastele, represseeritutele ja ICOMi liikmetele. 

Giiditeenuse hinnad: 

 • eesti keeles 10 eurot/tund,  

 • võõrkeeles 15 eurot/tund. 

Tasuta külastuspäevad: rahvusvaheline muuseumipäev 18. mai ja Euroopa merenduspäev 20. mai. 

7. Hiiumaa Sport teenuste hindade kehtestamine  
Eelnõuga jätkatakse teisel lugemisel, kuhu kutsutakse Hiiumaa Sport juhataja. 

8. Rahalise kohustuse võtmiseks ja liisingulepingu sõlmimiseks loa andmine 
Sõlmitakse ASiga Swedbank Liising liisinguleping hinnaga 15 126 eurot: auto omandamiseks ja Käina osavalla kasutusse andmiseks. Maksete periood on 60 kuud ja sissemakse 10% vara hinnast. Igakuine liisingumakse on 235 eurot ja 58 senti. 

9. Kärdla kultuurikeskuse juhataja ametisse kinnitamine 
Kinnitati alates 11. oktoobrist 2021 Kärdla kultuurikeskuse juhatajaks Aivi Telvik. 

10. Eestkostja ülesandeid täitva isiku määramine 
Määrati Hiiumaa vallavalituse kaudu kahe eestkostel oleva inimese eestkostjaks sotsiaaltööspetsialist Kairi Priit. 

11. Palade loodushariduskeskuse nõukogu koosseisu kinnitamine 
Kinnitati Palade loodushariduskeskuse nõukogu koosseis: Pühalepa osavalla esindaja Liili Eller, Palade põhikooli direktor Antti Leigri, Kärdla põhikooli õppealajuhataja Liisi Mäeumbaed, Emmaste lasteaia juhataja Liina Lepamaa, biosfääri programmiala spetsialist Lia Rosenberg. 

12. Nõusoleku andmine OÜ-le Hiiumaa Jäätmejaam ehitusjäätmete platsi piirdeaia ehitustöö tellimiseks  
Anti nõusolek OÜ-le Hiiumaa Jäätmejaam piirdeaia ehitustöö tellimiseks summas 17 421,80 eurot, lisandub käibemaks. 

13. Hiiumaa spordikooli struktuuri kooskõlastamine ja koosseisu kinnitamine 
Kooskõlastati Hiiumaa spordikooli struktuur: direktor, üldkehaline ettevalmistus, kabe, kergejõustik, purjelauasõit, purjetamine, orienteerumine, ratsutamine, jalgpall, korvpall, võrkpall.  

Kinnitati Hiiumaa spordikooli koosseis tagasiulatuvalt 1. septembrist 2021: direktor ja treenerid: 

 • üldkehaline ettevalmistus, 

 • kabe (0,17 töökohta), 

 • kergejõustik (0,6 töökohta), 

 • purjelauasõit – maist septembrini, 

 • purjetamine (maist septembrini 2,5 töökohta, oktoobrist aprillini üks töökoht), 

 • orienteerumine, 

 • ratsutamine (2 töökohta), 

 • jalgpall (2,25 töökohta), 

 • korvpall (2 töökohta), 

 • võrkpall (2 töökohta).